Stichting Santpoort Geschiedenis Doel Werkwijze Contacten niet aan den lijve heeft ondervonden "zal de vrijheid zo beseffen". Dit gedicht van Bloem behoort tot de bekendste poëzie over de bezettingsjaren, net als "Het lied der achttien doden" van Jan Campert. Boven beide houten banken staat een tekstregel. De tekst boven de linker bank luidt: EER AAN DE GEVALLENEN Boven de rechter bank staat: DANK AAN DE BEVRIJDERS Op enkele meters van het monument staat een recent geplante berkenboom als herdenkingsboom. De onthulling vond plaats op 4 mei 1946. Afb. 2 Berkenboom ter herdenking van de oorlog 1940-1945 bij het station Santpoort-Zuid. Bron: Foto P. Boer Errata van De Zandpoort 2014 Artikel "De Fabel van het stuivend zand" Pag. 2, 2e alinea: .."opgehoogd met puin" moet zijn "dat het puin is geëgaliseerd en afgedekt met zand om het ter rein voor de boeren, die de ruïne in gebruik hadden genomen, begaanbaar te maken". Pag. 18, tekstdeel Beeckestijn, 2e alinea, 3e zin vervangen door: "Zo werden de zijvleugels aangebouwd en liet hij de beide koetshuizen verbouwen". Pag. 29, linkerkolom, alinea over Vinkenbaan, le zin, tekst na komma moet zijn: genoemd naar de vinkenbaan van de buitenplaats Duinlust. Deze vinkenbaan lag vlakbij het tracé van de huidige Vinkenbaan. (Zie De Zandpoort, nr. 23, 2010, pag. 40.) Ook op Jagtlust, een buitenplaats langs de Velserenderlaan en Duin- en Kruidbergerweg lag een vinkenbaan. Artikel "Woonwijk De Elta" Pag. 46 onderaan: Naam Wiggert vervangen door Wigchert. SANTPOORT ZUID 52 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat bijna 40 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen enz. De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (potentiële)monumenten. Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Gemeente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Stichting Nationaal Park Zuid- Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Haarlem, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. 53

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 28