Beide wegen zouden een aantasting zijn van het dorpse karakter en het waardevolle binnen duinrandlandschap. De weg naar Santpoort-Zuid door de Venen is gelukkig niet doorgegaan. Wel is inmiddels de HOV door Santpoort-Noord aange legd; niet met een fly-over, maar d.m.v. een tunnel is de aansluiting op de oude spoorlijn tot stand gekomen. Structuurvisie 2015-2025 met doorkijk naar 2040 In de meest recente Structuurvisie is de "groene scheg" als bouwlocatie niet meer opgenomen en blijft de huidige bestemming als "Te behouden groen" gehandhaafd. Ja renlang heeft de Stichting ervoor gepleit dit gebied open te houden; uiteindelijk is het gelukt. Bestemmingsplannen In de beginperiode heeft de Stichting keer op keer aange drongen op het maken van bestemmingsplannen. Voor de bebouwde kommen geldt dan alleen een zg. rooilij nenplan. Dat liet de weg vrij voor allerlei plannen, die in hoogte en volume alle kanten op konden gaan. Veelvuldig gebruik is daarbij gemaakt van de art. 19 procedure, waar bij per bouwplan een vergunning wordt verleend, waarbij deugdelijke toetsing aan bestaand beleid of visie niet plaatsvindt. Bewoners en de stichting worden daardoor regelmatig overvallen door grootschalige plannen, die een regelrech te aantasting van het dorpskarakter betekenden en waar bij beeldbepalende panden zonder meer kunnen worden gesloopt. Hoewel herhaaldelijk aangespoord door Gedeputeerde Staten, blijft de gemeente Velsen uiterst traag met het maken van de plannen en reageert zelfs een keer met de opmerking dat het nog wel jaren zou duren voor het zover was, en dat Santpoort daarbij zeker geen prioriteit had. Dit is de periode dat de Stichting Santpoort de naam krijgt altijd en overal "tegen"te zijn. Teruglezende blijkt dat de Stichting in de beginperiode meerdere keren een rechts zaak start met het doel betere regelgeving en handhaving af te dwingen ter bescherming van het dorpskarakter, landschap en groen. In de loop van de 40 jaar heeft de Stichting vanaf de op richting een inbreng gehad op vele voorgaande, bestaan de en op dit moment in de maak zijnde bestemmings plannen zoals: Santpoort-Zuid 1 en 2, Santpoort-Noord, Vlugthoven e.o., Agrarische gebieden West en Zuid, De Biezen, Velserbroek, Burgemeester Rijkenspark, Leck en de Bergen, Santpoort-Zuid en Duingebied Velsen. Vaak ging aan de reactie een inventarisatie van de monu mentwaardige gebouwen en gebieden vooraf, zodat men met een goed gefundeerde visie kon komen. Ook nu han teert de stichting zoveel mogelijk deze werkwijze. In de loop van de jaren is veel aandacht uitgegaan naar een aantal speciale ontwikkelingen in beide kernen. Op een paar daarvan gaan we nu wat uitgebreider in. Kantoor- en appartementengebouw naast Princenbos in Santpoort-Zuid Naast het al in 1971 opgerichte appartementencomplex Princenbos zou eind zeventiger jaren opnieuw een grootschalig gebouw met kantoren en woningen moeten verrijzen. Omwonenden en de stichting hebben protest aangetekend; het gebouw is minder hoog en minder mas saal geworden. Longwood Ook dit appartementengebouw op de plek van de voor malige villa Longwood is door toedoen van de stichting, anders dan de eerste plannen lieten zien, bescheidener van afmetingen geworden. Historische kern van Santpoort-Noord Een kwetsbaar gebied is de historische kern, waar nu nog het conserverend bestemmingsplan Vlugthoven e.o. van kracht is. Het plan omvat het gebied rondom de molen, het eerste deel van de Wüstelaan, Johan van Beemlaan Hoofdstraat, Vlugthovenstraat en de z.g. groene long aan de Burgemeester Enschedélaan en Middenduinerweg. In dit oudste deel van Santpoort tellen we maar liefst 24 rijks- en gemeentelijke monumenten naast een behoorlijk aantal beeldbepalende panden, zoals bij voorbeeld de Dorpskerk en het voormalige woonhuis van Frans Netscher, Wüstelaan nr. 95. Locatie Garage Van der Velden/Motorhuis In 1979 kan de stichting melden dat een plan voor hoog bouw op de plek van de garage (toen) Van der Velden dankzij protesten van de Stichting geen doorgang zal vinden. Het dorpse aanzicht van het gehele historische Hoofdstraatfront bij de entree van Santpoort zou door zo'n ingreep worden aangetast. Een jaar later constateert men 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 14