dat er weer een bouwplan is ingediend, nu voor etage- bouw op dezelfde plek. De stichting stelt daarop het gemeentebestuur voor om de gevellijn vanaf het stenen stalgebouw begin Hoofdstraat tot aan de Vlugthovenstraat met de doorkijken naar de molen en de dorpskerk, aan te merken als "beschermd dorpsgezicht". Daar worden echter geen toezeggingen over gedaan. In 2000 is met succes bezwaar gemaakt tegen de bouw vergunning voor een autoshowroom aan de Wüstelaan- zijde van het bedrijfsterrein. Er is toen aangedrongen op de verhuizing van de garage naar het bedrijventerrein in Velserbroek, daarbij aansluitend bij het allocatiebeleid voor autobedrijven, die nog in de woonkernen zijn geves tigd. De garage wordt gepacht door Motorhuis IJmond, die vergaande plannen heeft om naar de Velserbroek te verhuizen. Wat de nieuwe eigenaar van plan is met het vrijkomende gebied is dan nog niet bekend. Het liefst ziet de stichting, dat hier bebouwing terugkomt, die qua volume, bouw hoogte en ontwerp aansluit bij de historische omgeving. Appartementenhoogbouw zou het dorpsbeeld nog verder aantasten. Kijkend vanaf de Vlietweg over de toen nog bestaande bollenvelden en nu dus over de Weymanweide richting de molen, wordt duidelijk hoe mooi de historische wand hersteld zou kunnen worden. Na verkoop van het terrein aan Bam en Ymere is er jaren lang niets gebeurd vanwege de economische crisis. Op dit moment loopt de procedure voor de ontwikkeling tot woningbouwlocatie voor 10 woningen. Helaas verdwijnt daardoor grotendeels het doorzicht naar de kerk, de mo len en de school. De Velserbroek De Velserbroekpolder was vroeger een deel van Sant poort. Het was een prachtige polder en zeer bepalend voor het landelijke karakter van Santpoort. De stichting ziet met lede ogen grootschalige plannen op de tekentafel verschijnen en probeert het tij te keren. De woningnood blijft is in de na-oorlogse jaren echter dermate nijpend dat bebouwing niet is tegen te houden; de stichting staakt haar verzet. Wel heeft ze zich bemoeid met het bestemmingplan Vel serbroek, waardoor bij voorbeeld de gebouwen aan de kant van de N 208 maar een beperkte hoogte mogen heb ben. Ook is het een heel groene wijk geworden. Inmiddels is ook dat plan weer verschillende keren aangepast. Groene long in Santpoort-Noord Behalve Nederland blijkt ook Santpoort over een "groene long" te beschikken, die beschermd moet worden en waar de stichting zich sterk voor maakt. Het gaat hier om het Vlugthovengebied tussen Vlugthovenstraat-Bur- gemeester Enschedélaan-Wüstelaan en aangrenzende achtertuinen van de woningen aan de Hoofdstraat. Vroe ger lagen hier een blekerij en de hofstede Duijvesteijn, vervolgens ontstond er het buitenplaatsje Vlugthoven, waarvan het herenhuis en koetshuis aan de Hoofdstraat en de tuinmanswoning aan de Burg. Enschedélaan de resterende bebouwing zijn. De Dorpskerk en het bijbeho rende gemeenschapsgebouw staan op gronden die door familie Enschedé zijn geschonken aan de Ned. Herv. Kerk, nu Protestantse Kerken Nederland (PKN). Het historisch landelijke en agrarische karakter van Santpoort is hier nog goed voelbaar. In de jaren 1997/1998 heeft het dan in de maak zijnde be stemmingsplan Vlugthoven e.o. mede dankzij de stichting een sterk conserverend karakter gekregen. Met name voor de "groene long" wordt extra zorgvuldigheid gevraagd. Er loopt al jaren een discussie over de bouw in het Vlugtho- vengebied en de stichting en omwonenden maken al van af 1996 hun bezwaren kenbaar. Dan blijkt dat de gemeente Velsen al tijdens de inspraak periode van het nieuwe bestemmingsplan een vergunning heeft afgegeven voor de bouw van een berging van 82 m2 vloeroppervlak en 5.3 m hoogte en dat men al is begon nen. De Stichting Santpoort wijst een berging uiteraard niet af, maar voor een berging van deze omvang is er volgens haar geen noodzaak en ook dat heeft ze al eerder aangegeven bij de gemeente. April 1998 verzoekt ze bij de rechtbank in Haarlem om voorlopige stopzetting van de bouw en wordt in het gelijk gesteld: "Mede met het oog op mogelijke pre cedentwerking van een bouwwerk van deze omvang in dit kwetsbare gebied, dienen verweerders nader te moti veren op grond van welke motiveringen een berging van dergelijke omvang en hoogte noodzakelijk wordt geacht en dringend te moeten worden gerealiseerd", dit ondanks het feit dat er een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de eigenaresse van dit gebied dat in ruil voor toestemming voor bouwplannen het gebied zou worden opgeknapt. Uiteindelijk worden het bouwoppervlak en de hoogte met ongeveer de helft teruggebracht. 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 15