Ook daarna steken er steeds plannen de kop op om ergens in het gebied, dat is verdeeld over verschillende eigena ren, te bouwen, paden aan te leggen of bomen te kappen. Helaas zijn er nogal wat bomen gesneuveld door kap en/ of ziekte, waardoor het gebied met name aan de Burg. Enschedélaan deels haar groene monumentale karakter heeft verloren. Waakzaamheid blijft dus geboden. Bosbeekschool Al sinds 1795 wordt op deze plek lesgegeven. In 1869 is een school voor 250 leerlingen gebouwd naast de toen malige gemeentesecretarie aan de Achterbuurtweg, nu de Burg. Enschedélaan. In 1922 wordt op de plek van deze secretarie een nieuwe openbare lagere school, school F, gebouwd met 4 leslokalen en een prachtig hal en trappen huis. In 1951 worden daar drie leslokalen en een gymzaal aan toegevoegd; deze komen op de plek van de inmiddels gesloopte school uit 1869. Rond 2000 is de gymzaal ver bouwd tot vier leslokalen. In 2004 is er nog een opbouw met vier lokalen gekomen, dit na veel tegenstand van omwonenden en de Stichting Santpoort vanwege het plan om de opbouw in zwarte stalen golfplaat uit te voeren. Uiteindelijk moet de rechter beslissen: hij vernietigt de verleende vergunning vanwege de onzorgvuldig gevoerde procedure. Uiteindelijk komt er na overleg een opbouw in hout, die aan de kinderen voldoende ruimte biedt en het historische karakter van het gebied minder geweld aandoet dan met het oorspronke lijke bouwplan het geval was en waarom het de Stichting De voormalige Achterbuurtweg, nu de Burg. Enschedélaan, met in 1890 links vooraan de gemeenteschool en daarachter de secretarie op de plek waar in 1922 school F is gebouwd. Dat heet nuhet oude deel"in Amsterdamse schoolstijl, het deel dat is blijven staan bij de bouw van de huidige Bosbeekschool. Santpoort in haar bezwaar te doen was. Hoewel de prognoses al in 2011 wijzen op een terugloop van het aantal leerlingen en de school in een goede bouw kundige staat verkeert, wordt jaar na jaar gevraagd om al gehele nieuwbouw. Het bestuur van de OPOIJ (Openbaar Primair Onderwijs IJmond) onderneemt echter geen actie in de vorm van een officiële aanvraag voor nieuwbouw. Volgens de Onderwijsverordening is nieuwbouw niet mo gelijk, naar later blijkt. In 2011 besluit B&W toch aan nieuwbouw mee te werken; de school zou dan in de "groene scheg" aan de Valcken- hoeflaan moeten komen. De stichting is mordicus tegen bebouwing van de groene scheg en wijst op alternatieve locaties. Na verschillende verzoeken om meer informatie, wordt tijdens informa tieavonden, georganiseerd èn door de stichting èn de ge meente Velsen, duidelijk, dat van nieuwbouw geen sprake kan zijn en dat er absoluut geen draagvlak is voor de bouw van de school in de groene scheg. Na een nieuwe leerlin genprognose gaat de gemeente overstag en besluit alsnog op de bestaande locatie te bouwen. Verbouwing van de school is namelijk officieel wèl mogelijk; de stichting gaat hierin mee onder voorwaarde dat het deel uit 1922 in Amsterdamse schoolstijl behouden blijft. Uiteindelijk is het een mooi geheel geworden. Het gemeentewapen, dat waarschijnlijk afkomstig is van de voormalige secretarie, heeft een mooi plekje gekregen in het trappenhuis in het oude deel van de school. Velserend De echte Santpoorters, maar ook heel veel mensen van overal in Nederland bewaren mooie herinneringen aan de Ruïne van Brederode, het zwembad Velserend en hotel/ restaurant Velserend. Bussen vol schoolkinderen bezoch ten de Ruïne en gingen daarna een duik nemen in het natuurbad Velserend. Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw is een populair uitje een bezoek aan de Ruïne en de beklimming van het hoge Brederodeduin via de Blauwe Trappen om daarna neer te strijken op het terras van hotel/restaurant Velserend en te genieten van het prachtige gezicht op de Ruïne en de omrin gende weilanden. Zo komen er in 1877 ruim 15.000 bezoe kers de Ruïne bezichtigen, in 1878 zelfs meer dan 17.000. In 1937 wordt het natuurbad gesticht; daarvan zijn geen bezoe kersaantallen bekend, maar ook dit trekt veel publiek. 14

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 16