vestigden, eeuwenoude wegen, enz. Later ontstaan op de plaats van de voormalige hofsteden en blekerijen vele buitenplaatsen met grote landhuizen en tuinaanleg door beroemde landschapsarchitecten. In de 18e eeuw wordt het gebied dan ook het «Zegepralent Kennemerland» genoemd. In een idyllisch landschap la gen ruim zestig grote en kleine buitenplaatsen. In Velsen is nog een aantal prachtige buitenplaatsen aanwezig, waar de oorspronkelijke aanleg door beroemde landschapsar chitecten nog steeds zichtbaar is: Beeckestijn, Velserbeek, Waterland, Schoonenberg, Duin en Kruidberg, Spaarnberg en het Burg. Rijkenspark, Bosbeek en Kennemergaarde. De meeste buitenplaatsen zijn later verkaveld tot woonwij ken, villaparken en agrarische gebieden. De bedreigingen voor het resterende binnenduinrand- landschap zijn het dichtslibben van de open ruimte tussen de kernen door oprukkende bebouwing, de aanleg van nog meer infrastructuur, onvoldoende handhaving en onzorgvuldig beheer. Waar heeft de Stichting Santpoort zich op het gebied van landschap en groen voor ingezet? Provinciaal beleid In de beginperiode van de stichting is de bemoeienis van de provincie met een diversiteit aan plannen nog zeer intensief. De stichting klopt regelmatig aan bij Ge deputeerde Staten met het verzoek om plannen, die een beschadiging van landschap en groen inhouden, te weigeren of een wijziging voor te stellen en dat met wis selend succes. Lange tijd geeft de ligging in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur enige bescherming aan het landschap. Helaas zijn de "graslanden Santpoort de Delft" door Provinciale Staten in september 2010 na herijking van de ecologische waarden uit de EHS gehaald. De Stichting heeft gedurende de behandeling van dit voor stel in samenwerking met de Milieufederatie Noord-Hol land en een aantal natuurorganisaties maandenlang intensief gelobbyd om de graslanden Santpoort in de EHS te houden, omdat in EHS-gebieden alleen maar onder strikte voorwaarden mag worden gebouwd. Helaas is het niet gelukt; de gemeente Velsen is nu verantwoordelijke voor het behoud van de veenweidegebieden, die nog wel Kopergravure van de buitenplaats Velserhooft in 1729 door H. de Leth in Het Zegepralent Kennemerland. Door verkaveling is deze buitenplaats geheel verdwenen. Het 30-jaren gedeelte van de Bloemenbuurt en de omgeving Terrasweg liggen op het oorspronke lijke terrein van deze buitenplaats. 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 18