in de Provinciale Structuurvisie de status van "gebieden met bijzondere waarden voor natuur, landschap en cul tuurhistorie hebben meegekregen. Later is er een aparte Nota Landschap en Cultuurhistorie toegevoegd aan de Provinciale Structuurvisie en moeten plannen voor de buitengebieden voor advies eerst naar een speciale commissie. Gemeentelijk beleid Hierbij gaat het om zowel om het beleid als de uitvoerings plannen, zoals het Landschapsbeleidsplan, Groenbeleids- plannen, Bomenplannen, het kapbeleid en Beheerplannen voor de landgoederen en buitenplaatsen. In dat kader heeft de stichting in de loop van de 40 jaar veel tijd en aandacht besteed aan o.m. Spaarnberg en het Burgemeester Rijkenspark, de groene long in Sant poort-Noord, De Biezen, Velserbroek, Groeneveen, Sinne- velt, Velserend, Duin en Kruidberg en Meer en Berg. Bijzondere gevallen Caravanstalling locatie Handgraaf In maart 1987 richt de stichting zich op de verloedering van de Wüstelaan en het open weidegebied door een grote illegale caravanstalling in de openlucht. Dan blijkt in een voorontwerpbestemmingsplan dat de gemeente deze illegale caravanstalling opeens wil legaliseren. Dat doet flink stof opwaaien. Al eerder had de stichting, gesteund door omwonenden, aangedrongen op verwijdering, maar stuitte op onwilligheid van de gemeente en een halsstar rige, soms zelfs agressieve houding van de eigenaar naar omwonenden. De stichting oppert een alternatief: verplaatsing van de stalling naar de Oude Pontweg, maar de gemeente heeft plannen dit terrein te verkopen aan de firma Overdorp. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad toch tot vaststelling van het bestemmingsplan conform het voorstel van B en W. De zaak komt bij Gedeputeerde Staten terecht, die de legalisering afwijst. Het provinciale beleid was en is erop gericht het open veenweidegebied als een aaneengesloten reservaatsgebied bij de graslanden van Spaarnberg te voegen. De strijd van gemeente en eigenaar zet zich voort tot aan de Raad van State die na 20 jaar gedogen opmerkelijk ge noeg het besluit van Gedeputeerde Staten weer vernietigt. De stichting is dus in 1991 terug bij af. Overigens was de toenmalige eigenaar bepaald niet ongelukkig met alle gratis publiciteit die zijn caravanstal ling kreeg. Openlijk heeft hij in de IJmuider Courant de stichting daarvoor bedankt: zijn klandizie was aanzienlijk toegenomen. Bij een falend ruimtelijk beleid zoals hier het geval is, heeft men jaren later nog met de gevolgen te maken. Het jaren lange gedoogbeleid van de gemeente Velsen heeft er toe geleid dat het open veenweidegebied tussen Haarlem en Santpoort langzaam vol slibt. Een ontwikkeling in de jaren 2003/2004 is dat - onder druk van een projectontwikkelaar- nieuwbouw op de locatie Handgraaf noodzakelijk wordt geacht om de open ruimte te herstellen. In het laatste stadium van de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Zuid blijkt er zelfs aan de Wüstelaanzijde een groot en veel hoger ap partementengebouw te zijn ingebracht dan de drie huizen zoals in het oorspronkelijke plan aangegeven. Als dit door een gerechtelijke uitspraak niet door kan gaan, komt de projectontwikkelaar met een plan voor een appartemen tencomplex aan de andere kant van het plangebied. De raad heeft ook dit laatste afgewezen. In het bestemmings plan Santpoort-Zuid uit 2004 is een Uitwerkingsparagraaf met plankaart voor 11 woningen opgenomen. In het opvol gende plan is dit één op één overgenomen. De bomen en struiken aan de Wüstelaanzijde, destijds op advies van gemeente Velsen aangeplant om het zicht op de caravanstalling aan omwonenden te ontnemen, zijn niet verwijderd toen de caravanstalling werd opgedoekt. Op het naastliggende terrein zijn er zelfs illegaal nog meer bomen aangeplant. Op het verzoek om handhaving wordt door de gemeente niet gereageerd, waarmee het uitzicht vanaf de Wüstelaan over het veenweidegebied nog verder is verdwenen. Spaarnberg Spaarnberg was ooit een van de beroemdste buitenplaat sen van Kennemerland. Zij is ontstaan uit de blekerij Leck en de Bergen en de hofstede/blekerij Spaar en Berg. De buitenplaats is in de 30-er jaren van de vorige eeuw deels verkaveld voor de woningbouw van het Philipspark. Het park van Spaarnberg en het Burg.Rijkenspark als voor malig overbos van Spaarnberg zijn de landschappelijke delen die nog bestaan. (Zie ook De Zandpoort 1994, 2003 en 2005) Een korte geschiedenis als inleiding De stichter van de buitenplaats Spaarnberg, Adriaan van 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 19