ontwierp, te handhaven. Voor het park heeft de stichting eind negentiger jaren aan gedrongen op de aanvraag van de rijksmonumentenstatus; in 2002 is deze verleend. Beken en duinrellen Eveneens weet de stichting een beschermde status van vijvers en beken in en rond het Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg te bewerkstelligen. Op initiatief van mevr. Vermande-Deinum, namens de Stichting Santpoort lid van de Monumentencommissie, zijn de bestaande en his torische duinrellen in de gehele gemeente Velsen in kaart gebracht en hebben bescherming gekregen. Bert Ooster- op, medewerker van de stichting, heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de beken. Ook is de gemeente gewezen op de mogelijkheid voor subsidie volgens de destijds uitgebrachte Belvedèrenota voor het herstel van de duinrellen. (Zie De Zandpoort 1995) Bij het bekenonderzoek komt de stichting erachter dat er grootschalige plannen voor woningbouw op het Provin ciaal Ziekenhuisterrein Meer en Berg waren. Deze zouden onherroepelijk gevolgen hebben voor de waterhuishou ding en de beek die de slotgracht van de Ruïne van water voorziet met mogelijk desastreuze gevolgen voor het voort bestaan van de Ruïne. Nu in het Brederodepark de bouwplannen voor een groot deel zijn gerealiseerd, blijken er wijzigingen te zijn aange bracht in het waterafvoerend vermogen van de beken in Bloemendaal en de waterlopen die via Velserend richting de Ruïne en verder lopen. De stichting heeft er recent op aangedrongen dat bij de ontwerpplannen voor bebouwing op Velserend duidelijk wordt hoe de waterhuishouding zal worden ingericht. Een goede ontwikkeling is het herstel en zichtbaar maken van de diverse beken en duinrellen in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers waar passend, een van de streefdoelen van het Landschapsbeleidsplan. Landschapsbeleidsplan 2006-2015 Uit bovenstaande is duidelijk dat de stichting zich vanaf het begin intensief bezig houdt met het landschap van Santpoort en omgeving. Maar wat is er nog over van het oorspronkelijke landschap in Velsen, vraagt de stichting zich ernstig af in die tijd. De Velserbroekpolder, ooit een prachtige polder, is vol gebouwd en de diverse woonkernen zijn fors uitgebreid; gelukkig behoort het duingebied bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waarvan de grenzen vastliggen. Bij het maken van de Structuurvisie 2005-2015 blijkt al, dat er toch telkens weer plannen opduiken voor grootschalige woningbouw in het groen en de buitengebieden, zoals bij voorbeeld het voorstel om 200 woningen in De Biezen te bouwen langs de Dreef, en de groene scheg en het andere groene deel bij het Maranathabosje aan de Dr. De Groot laan te bebouwen. De 200 woningen en de locatie aan de Dr. De Grootlaan zijn er destijds uit gehaald en hoe het met de groene scheg is gegaan heeft u hierboven kunnen lezen, maar de "bedrei- gingen"van het groen zijn daarmee niet voorbij. In januari 2006 organiseert de stichting in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een symposium over het land schap van Velsen en Zuid-Kennemerland in samenwerking met de Historische Kring Velsen en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) in het koets huis van de buitenplaats Waterland in Velsen-Zuid. Ze had eerder en meerdere malen aangedrongen op het maken van een landschapsbeleidsplan voor geheel Velsen. In een dergelijk plan komen alle aspecten van het land schap aan bod en houden nieuwe ontwikkelingen tegelijk ook herstel en verbeteringen in. De politieke partijen beloven allemaal zich sterk te zullen maken voor het behoud van de landschappelijke gebieden van Velsen. Het maken van een plan is vervolgens opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010. De stichting heeft meegewerkt in de klankbordgroep; het plan is in 2009/2010 vastgesteld en de uitvoering ervan loopt door tot op heden. De doelstelling van het plan tot 2015 met een doorkijk naar 2020 omvat in het kort: - het omschrijven van het streefbeeld voor het Velsense landschap - het zichtbaar maken en versterken van het oorspronkelij ke landschap - de samenhang zichtbaar maken tussen verschillende landschapstypen, landschapselementen en de grotere groengebieden - de ontstaansgeschiedenis van het landschap wordt be ter herkenbaar gemaakt - inspiratiebron en toetskader bij planvorming voor toe komstige ontwikkelingen Dat laatste, het Landschapsbeleidsplan is een inspiratie bron en toetskader voor toekomstige ruimtelijke ontwik- 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 21