de gemeente vindt er een uitbreiding van de kapvergun- ningsplichtige gebieden plaats in Santpoort-Noord met de hoop, dat de bewoners zich realiseren, dat zij zelf een belangrijke rol spelen in het behoud van het groen in hun directe omgeving, waarvoor ze vaak juist in Santpoort zijn komen wonen. Nieuw beheerplan Buitenplaatsen Velsen In 2016 is een nieuw beheerplan verschenen voor alle buitenplaatsen in gemeentelijk bezit. Voor Santpoort gaat het dan om Spaarnberg het Burg. Rijkenspark en het naastgelegen Bosbeek en Kennemergaarde. Na een paar jaar wachten op het nieuwe plan, is de stichting er niet onverdeeld gelukkig mee. De parken zijn door de stichting met hulp van een deskun dige van onder tot boven en van links naar rechts bekeken aan de hand van de eerder in De Zandpoort gepubliceerde historische onderzoeken naar de oorspronkelijke aanleg van boompartijen, struiken, lanen- en padenstructuren en waterpartijen door de landschapsarchitecten Zocher Springer en Ritter, die hier ooit hebben gewerkt. We missen met name een duidelijke aanpak om de nog aanwezige cultuurhistorische structuren in deze ooit be roemde prachtige parken zichtbaar te maken. Dit zou de recreatieve waarde alleen maar vergroten, want een wan deling door de parken wordt er alleen maar interessanter door en het staat het versterken van de ecologische waar den ook niet in de weg. Wat nu werkelijk de bedoeling is, wordt absoluut niet duidelijk in het gemeentelijk concept. In een uitgebreide schriftelijke reactie en in een toelich tend gesprek is het plan met de betreffende afdeling van de gemeente Velsen intensief besproken. Het wachten is nu op de beantwoording door de gemeente. Stinsenplantenproject in 2012 2012 is het Jaar van de Buitenplaatsen, een landelijk pro ject om meer aandacht te vragen voor de nog bestaande buitenplaatsen overal in het land. Velsen had er dus ooit ruim zestig, waarvan er nog zo'n zeven over zijn. De aanwezigheid van stinsenplanten is kenmerkend voor de buitenplaatsen, omdat de eigenaren veel aandacht en geld hadden voor bijzondere planten, waaronder de vroegbloeiende bolgewassen, zoals crocussen, scylla's, haarlems klokje, wilde hyacinthen, botanische tulpen, sneeuwklokje, etc. In Santpoort zijn deze bloemen in het voorjaar nog wel te vinden, maar de hoeveelheid is dras tisch afgenomen. Op kosten van de Stichting zijn toen Vrijwilligers bezig met het planten van de stinsenbollen in het Burg. Rijkenspark op de heuvel achter het chalêt. Hier zijn te zien van links naar rechts: Gerda Luyting, Miep van 't Hof, Piet Paree, Marian van der Horst, Astrid Morren en Theo Smakman. door vrijwiligers ruim 500 stinsenplantbolletjes aange plant in het Burg. Rijkenspark en Spaarnberg. Ook is er een artikel in De Zandpoort verschenen en is een excursie naar Thijsse's Hof in Bloemendaal georganiseerd. De Stichting Santpoort en de infrastructuur De historische groei van een dorp of stad is meer herken baar als oude wegen- en padenstructuren in stand zijn gebleven. In Santpoort bestaan nog heel wat oude verbin dingsroutes, die teruggaan op de prehistorie, de Romein se tijd en de Middeleeuwen. We hoeven maar te denken aan de huidige Middenduinerweg uit 1200, de Duin en Kruidbergerweg, de Hoofdstraat, de Johan Van Beemlaan, de Overbildtweg, de Kerkweg en het Kerkepad, enz. Hoewel nieuwe wegen in een groeiende woonkern nood zakelijk zijn, is het tracé, de vormgeving en het materiaal gebruik van grote invloed op het dorps- en straatbeeld, de historische leesbaarheid, maar zeker ook op de woon- en leefkwaliteit. Daarom wordt, indien nodig, ook op de Lokaal Verkeers- en Vervoersplannen gereageerd. Zuidtangent en westelijke randweg rondom Santpoort-Noord en Driehuis Begin jaren '90 buigt de stichting zich vooral over moge lijke routes van de zuidtangent en de eventuele verdere aantasting van leefgebieden. Zelfs een traject door de Johan Van Beemlaan langs het Burgemeester Rijkenspark blijkt tot de mogelijkheden te behoren. De stichting organiseert een grote bijeenkomst in de IJmond MTS waar ruim 450 mensen op af komen. In de jaren 2001-2002 laait er weer een discussie op over een mogelijke zuidtangent. In 2004-2005 komt daar de discussie over een westelijke randweg langs Santpoort- Noord en Driehuis naar IJmui- den bij. 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 23