In de voorlaatste Structuurvisie duikt plotseling het plan op om langs het "Zwarte Pad" een directe ontsluitings- weg voor auto's te maken vanaf de Randweg naar Sant poort-Zuid en uiteraard verder. Gelukkig is dit ook even snel weer verdwenen dankzij vele afwijzende reacties. De visie van de stichting is dat bij elk tracé geen verdere aantasting van de groene gebieden en vermindering van leef- en woonkwaliteit mag plaatsvinden. Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de HOV Deze vorm van Openbaar Vervoer stond vanaf de start gepland voor de nieuwe grotere woonkern Velserbroek. Toen het zover was, is het plan daar door hevige protesten van de bewoners niet doorgegaan. In 2008 komt voor Santpoort deze vorm van "Hoogwaar dig openbaar vervoer, de HOV "ter sprake. Gemeente Velsen kiest nu daadwerkelijk voor de aanleg, waarschijn lijk mede ingegeven door een riante financiering door de provincie, waarbij de tracékeuze gaat tussen een nieuwe autoweg langs de Santpoortse Dreef over of onder de spoorlijn door rond Driehuis naar IJmuiden en de HOV door de dorpen, ofwel de HOV over de Dreef en westelijk van Driehuis naar IJmuiden en het verkeer door de dorpen. De raad besluit voor het laatste. Broekbergenplein Een succes behaalt de Stichting Santpoort in de periode 1995-1997. In het verkeersplan Velsen wordt voorgesteld op de kruising van de Broekbergenlaan, Hoofdstraat en Hagelingerweg een minirotonde aan te leggen. De toen malige voorzitter Peter Lokhorst oppert het idee van een dorpsplein onder het motto: "Geef Santpoort-Noord haar dorpskern terug." Voorkant van het boekje over de historie van het Broekbergenplein, speciaal uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het plein in 1998 Andere partijen zoals wethouder Westendorp en de win keliersvereniging zitten op dezelfde lijn. Het plein komt er en wordt op 25 november 1998 feestelijk geopend. De Stichting brengt een boekje uit over de historie van het plein en de Harddraverijvereniging schenkt een 30 jaar oude kastanjeboom. Een lindeboom, vanouds een echte dorpsboom in Santpoort, zou een mooie vervanger kunnen zijn. Inmiddels heeft het plein zijn waarde dubbel en dwars bewezen; voor allerlei festiviteiten is dit een prachtige plek. N.B. Ook voor de kern van Santpoort-Zuid is het inrichten van een dorpsplein een grote wens. Educatie en publicatie: Onbekend maakt onbemind. Gedurende de 40 jaar van haar bestaan is er veel histo risch onderzoek gedaan en veel gepubliceerd. De resulta ten ervan dienen als onderbouwing voor de reacties op nieuwe plannen, maar zeker zo belangrijk is de kennisover dracht aan de donateurs en andere belangstellenden. De publicaties stimuleren de belangstelling voor de dorpsge schiedenis; de eigen omgeving wordt er zoveel leuker en interessanter door. Jaarlijks staat de Stichting in de Santpoortse Feestweek met een kraam op de Jaarmarkt. 2009 was het jaar, waarin de 250e Kortebaandraverij uitbundig werd gevierd. Enkele keren heeft de stichting cultuurhistorische pro jecten van de Santpoortse basisscholen met informatie ondersteund, een aantal keren meegewerkt aan de Open Monumentendagen. over de geschiedenis van de horeca in Velsen en de regio. In het verleden verleende de stichting haar medewerking aan exposities "Drinken en klinken in Kennemerland" en Doe de was de deur uit: wassen van blekerij tot volautomatische wasstraat" in het voormalig Museum Broekbergenplein 22 voor en na de reconstructie (s)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 24