Er ging zoveel verloren wat niet verloren moest gaan. Interview met Wilma Moonen "Er ging zoveel verloren wat niet verloren moest gaan; er werd zo rücksichtslos gebouwd", zegt Wilma Moonen, een van de vier oprichters van de Stichting Santpoort. Zij kan er over vertellen, de andere drie zijn helaas overleden. In 1976 werd de Stichting Santpoort opgericht door Jan van Baarsel, Line Vermande, Frans de Groot en Wilma Moonen. Wilma hield zich toen al enige jaren bezig met het kritisch volgen van bouwplannen in haar eigen woonomgeving. In eerste instantie deed zij dat samen met Willem Koster, destijds eigenaar van café de Halve Maan. Er gebeurde van alles, waar je moeilijk invloed op kon uitoefenen. De aanleiding om de stichting op te richten, waren de plannen voor de bouw van Longwood, een appartementen complex in Santpoort Zuid. Er was sprake van een gebouw met 4 a 5 woonlagen en een grote blinde muur. "Je kwam er gewoon niet tussen. We realiseerden ons dat we als eenling weinig bereikten en toen ontstond het idee om een Stichting op te richten. Hoe en waar zij precies als groep begonnen zijn, weet ze niet goed meer. Wel dat het heel prettig was, dat er een jurist bij betrokken was, Frans de Groot. De Stichting heeft zich de eerste jaren sterk in gezet voor wijziging van de plannen voor Longwood en had daar ook succes mee. Maar ook werden alle bestemmingsplannen bekeken en als ze er niet waren, oefende men druk uit op de gemeente om wel voor bestemmingsplannen te zorgen. Ook de bouwplannen voor de Velserbroek vroegen al snel om aandacht. Aanvankelijk reageerde de gemeente nauwelijks op de Stichting, maar later werd de samenwerking beter. Via voorlichtingsavonden, vaak georganiseerd in De Weyman, probeerde men in contact te komen met de Santpoortse bevolking. En dat lukte, er kwamen steeds meer belangstel lenden. Gaandeweg groeide ook het aantal donateurs. Na ongeveer vier jaar is Wilma gestopt met haar bestuur- swerk. Ze had moeite met de, naar haar idee, enigszins elitaire insteek van het bestuur. "Men was niet altijd reëel. Men wilde niet inzien dat er wel woningen gebouwd moesten worden. Men hield rigoureus alles af. Dat is in de loop der tijd wel veranderd. De benadering is nu veel realistischer. Ik ben blij dat de Stichting Santpoort nog steeds bestaat. Ik volg het nog steeds, maar wel in grote lijnen. Annette Koster Samenwerkingsverbanden Vanaf het begin heeft de stichting contact gelegd en samenwerking gezocht met gelijkgerichte verenigingen en stichtingen zoals de Bond Heemschut, Vereniging van Natuurmonumenten, IVN, Landschap Noord-Holland, de Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Historisch Muse um Haarlem v.h. Historisch Museum Kennemerland, de niet meer bestaande Stichting Zuid-Kennemerland Na tuurlijk en zusterorganisaties zoals de Dorpsraad Driehuis, de Stichting Ons Bloemendaal, Stichting Oud Heemste- de-Bennebroek en later ook de Historische Kring Velsen en de Historische Werkgroep Spaarndam. In de laatste decennia is daar de samenwerking met de Stichting Woon gemeenschap Santpoort-Zuid en met de Wijkplatforms Santpoort-Noord (incidenteel) en -Zuid (inmiddels opge heven) bijgekomen. Ook wordt waar nodig contact onderhouden met politieke partijen, het college van Burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren. De werkterreinen van de Stichting De identiteit en schoonheid van Santpoort wordt sterk bepaald door de ligging in de Binnenduinrand. Verder zijn de historisch-geografische, sociale en economische ontwikkelingen door de eeuwen heen bepalend geweest voor de huidige bebouwing, de architectuur, de wegen- en stratenpatronen, de historische waterlopen en groen structuren. Ondanks de ligging in de drukke Randstad heeft Sant poort haar dorpse karakter weten te bewaren dankzij de afwisseling van intensieve en extensieve bebouwing, het merendeels vasthouden aan een bouwhoogte van maxi maal drie bouwlagen, het behoud van delen van de histo rische kernen, de monumenten, de karakteristieke wegen en paden en vooral het behoud van het groen in de kernen en het omringende landschap. Hoewel alle genoemde zaken niet los staan van elkaar kunnen we toch een aantal werkterreinen onderscheiden waarop de stichting haar activiteiten richt om haar doel stellingen te bereiken 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 6