Boerderijcomplex Middenduin De stichting heeft eind jaren zeventig voorkomen dat het boerderijcomplex Middenduin zou worden gesloopt. Het plan was om er voorzieningen voor het Provinciaal Zieken huis Meer en Berg te bouwen. Na vele inspanningen onder meer in samenwerking met de nationale Stichting Historisch Boerderijonderzoek zijn alle panden door CRM op de Monumentenlijst geplaatst. De provincie, die aanvankelijk had geprobeerd deze plaat sing ongedaan te maken, trekt in 1979 in totaal Fl. 850.000 uit om de drie woningen, de twee kapbergen en de wa genschuur te restaureren. Voor de stenen schuur wordt voorzien in regelmatig onderhoud. nimale dat een gemeente behoort te doen. De stichting heeft hier bezwaar tegen gemaakt en aangedrongen op het herbenoemen van een vaste adviseur met zorg voor een integrale aanpak op het gebied van monumenten, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw is er weer meer aandacht gekomen voor het gemeentelijke monu mentenbeleid en de archeologie. Er is een gemeentelijk archeoloog in dienst genomen, waar helaas na zijn pensio nering een aantal jaren geleden, niemand voor in de plaats is gekomen. Vanaf 2002 is er onder wethouder Aris Blok ambtelijke on dersteuning gekomen en is een bescheiden subsidiefonds voor gemeentelijke monumenten in het leven geroepen. Het is uiteraard ondoenlijk alle activiteiten en inspannin gen van de stichting op het gebied van monumentenzorg van de afgelopen 40 jaren te beschrijven. Op het moment van schrijven werkt de gemeente Velsen aan de Erfgoedverordening 2016. Veel tijd en aandacht is gegaan naar een aantal projecten, waaronder: Voorkomen van de sloop Boerderijcomplex Sinnevelt aan de Bloemendaalsestraatweg 4-6 Dit is in de beginperiode van het bestaan van de stichting gered van sloop. Voor het gebied van Sinnevelt had men destijds de bouw van 38 woningen voor ogen. Gelukkig staat het karakteristieke complex er nog steeds. In de praktijk wordt de restauratie maar deels uitgevoerd en de stichting heeft meerdere malen op beter onderhoud aangedrongen. Als in 1996 bekend wordt dat de provincie Noord-Holland het complex zal overdragen aan Natuur monumenten, lijkt dat de bescherming te geven die het complex verdient. Uiteindelijk vindt de overname door langdurige juridische procedures tussen de provincie en de eigenaar van een deel van het complex pas plaats in 2004, wel met de verplichting dat algehele restauratie binnen 5 jaar moet plaatsvinden. Natuurmonumenten kan aanvankelijk zelf voor de ge bouwen geen passende bestemming vinden binnen haar organisatie en wil in feite alleen de gronden behouden. De gebouwen, dus niet de huizen die particulier eigendom zijn, worden dan te koop aangeboden. Intussen wordt pro visorisch onderhoud gepleegd. De stichting heeft meer dere malen aangedrongen op een snellere afwikkeling. Uiteindelijk is sinds een aantal jaren het bedrijfsdeel met Boerderijcomplex Middenduin rond 1980. Door toedoen van de Stichting is het complex gered van de sloop. 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 9