m s de ritmische gymnastiek (met hoepel en knotsen), mu zikaal omlijst door een pianist. TVS gebruikte in de periode 1925-1966 uitsluitend de gymzaal van school F, de latere Adolf van Nassau school, thans de Bosbeekschool. Tweemaal per jaar gaven de leden een uitvoering in de buitenlucht en later in de zaal van Zomerlust. Alle leden, van jong tot oud liepen door het dorp achter de vaandeldrager. De organisatie was een zware bevalling. In die jaren moesten de vele toestellen -brug, rek, piano, loodzware kokosmatten, (turn)paard- vervoerd worden met paard en wagen van de gymzaal naar (o.a.) het terrein van Terrasvogels. Namen uit het (verre) verleden: Gerrit Hop (33 jaar voorzitter, zijn broer J. Hop was destijds vice-voorzitter van het KNGV), fam. Vogel (ere-voorzitter Joop bekleedde decennia lang vele bestuursfuncties), Arie Volmer (30 jaar secretaris, zijn opvolger was zijn zoon Joop die 14 jaar lang die betrekking bekleedde). Piet Gaasbeek, jarenlang voorturner en "tante" Toos Mosmans-de Jonge, die altijd bereid was in te vallen als een leider onverhoopt verhinderd was. De leiding bestond tot ca. 1960 uit één persoon, de tech nisch directeur. De laatste was Henk Bruns, een stoïcijns figuur die aanvankelijk wat stug overkwam, maar naast een bekwaam en allround turnleider ook een geliefd en beminnelijk mens bleek te zijn. Hij kwam eind jaren vijftig van de vorige eeuw jammerlijk om het leven bij een verkeersongeluk. Een hoogtepunt eind jaren zestig was de organisatie van de Bondswandeldag van het KNGV. Wij hadden een opti mistische schatting gemaakt van het aantal deelnemers: 700. Het werden er 1200!, een absoluut record. Het hechte bolwerk van tradities begon echter te kraken. Kentering (1965-1985) De tweede feministische golf, opkomend in de jaren zestig van de vorige eeuw, overspoelde ook TVS. Het (bestuur lijke) mannenbolwerk verdween achter de golftoppen. De dames Tineke Flooren, Elly Groot, Riena Janning, Ank de Hoog, Rinske Smit en Joke Schriever werden de nieuwe roergangers die met gedrevenheid en noeste arbeid de vereniging tot nieuwe bloei brachten. En last but not least: Netty Babeliosky die voor invallers zorgde bij calamiteiten. Zij wisten de bakens tijdig te verzetten, ook in sportief opzicht. Door de vermeerdering van het aantal gymzalen (1963: 1, 1980: 6, o.a. de Waterloozaal in Driehuis, gebouwd 1966) kon TVS vele nieuwe vreugdevolle bewegingsvor men aanbieden zoals blijffitgym, moeder- en peutergym, volksdansen, recreatief volleybal, jazzdans. Dit laatste onderdeel bleek een vangnet voor vele bakvisjes. Maar niets is wispelturiger dan de massa. Een oude bewegingsvorm trekt soms weer nieuw publiek als je er een modieuze naam aanhangt. Pilates is "hot" momen teel (2016) maar verschilt weinig van fitness dat weer een elegantere benaming was van blijffit. Ook de traditie van één leider bij TVS liep op 't laatst der dagen. De rekrutering van nieuwe leiding leverde een jonge lichting op: Melda Wals-Dekker, Marijke Pans-van Heijnsbergen, Monique Schriever, Pita Heeremans, Dunja Schaap, Mien van de Werf,... De recreatiesport bloeide en hoe paradoxaal het ook moge klinken: uit deze gelederen ontstond een ploeg volleybal lers, een dreamteam, dat op nationaal niveau excelleerde. Het team won goud op de nationale kampioenschappen recreatievolleybal van het KNGV (Utrecht 1978). Vele jeugdleden (en senioren!) hebben een onvergete lijke herinnering aan het folkloristische kinderfeest op 5 december. Een Sint in vol ornaat, Pieten zo zwart als roet, en lenig van lijf en leden. De bakermat van dit spectacu laire feest was de Waterloozaal in Driehuis. De zaal met zijn platte dak en vele turntoestellen leende zich uitste- Technisch directeur van TVS in de jaren vijftig, Henk Bruns, met Jo Beun, 1953 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 14