auspiciën worden beoefend, dat wij in het kader van deze uitgave vonden dat zij tot de 'buitencategorie' behoort. "Paardensport" vormt de kern van alle activiteiten, en de kortebaandraverij, elke eerste donderdag in augustus, is het hoogtepunt. In 2017 wordt de 258ste kortebaandraverij® gehouden maar de Harddraverij Vereniging is dan pas 81 jaar daar voor, in 1936, opgericht. Hoe zit dat? De kortebaandraverij wordt van oudsher georganiseerd als een particulier initiatief, voor rekening en risico van enkelen, en in 1936 dreigt door geldgebrek de traditie beëindigd te worden: ten grave gedragen, wat dan ook letterlijk gebeurt in een indrukwekkende stoet voor een massaal toegestroomd publiek. Met het, misschien wel beoogde maar niet hardop uitgesproken, gevolg dat er oproer ontstaat in Santpoort. De harddraverij om zeep helpen "dat mocht niet, dat kon niet, en dat zou niet". Mooier dan Jaap de Vries en Nico van der Zwet Slotemaker het in het jubileumboek '250 korte banen lang' omschrijven kunnen wij niet. De heer Tammes, directeur van melkfabriek 'De Sierkan', meldde zich onder voorwaarde van anonimiteit als sponsor, en met die steun wordt de Harddraverij Vereniging opgericht. Was het in 1936 nog voornamelijk ringsteken en hard draverij, de kermis was er ook al, vier dagen lang, en de 'feestweek' ontstond. Nu, in de laatste versie van de statuten, lezen we in artikel 2: "De vereniging stelt zich ten doel: de bevordering van de verbetering van het paardenras, hetwelk zij tracht te bereiken langs wettige weg, en wel door het houden van evenementen, waaronder begrepen de jaarlijkse feestweek te Santpoort en de aldaar te houdenjaarmarkt, paardenkeuring, lunapark, ringrijderij, wielerronde en andere activiteiten, het houden van vergaderingen, door het houden van harddraverijen, alsmede door alle wettige geoorloofde middelen, die aan het doel bevorderlijk kun nen zijn, één en ander in de ruimste zin des woords". Het laatste deel van die lange juridische zin is heel be langrijk. Het betekent dat de lijst met sporten en activi teiten 'die de verbetering van het paardenras bevorderen' bijna eindeloos rekbaar is. Dus worden onder de au spiciën van de Harddraverij Vereniging nu gedurende de feestweek de volgende sporten georganiseerd: ruiter- springwedstrijden, paardendressuur, kortebaandraverij, wandelsport (afstanden tot 110 km), hardlopen, wielren nen, kracht- en behendigheidssport, (straat)voetbal en vissen voor de jeugd, footgolf, schaken en klaverjassen. En niet te vergeten het 'buikschuiven'. Zouden de deelne mers zich realiseren dat ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van het paardenras? Maar alle gekheid op een stokje, er zit veel meer vast aan de Harddraverij Vereniging dan je op het eerste gezicht zou denken. De vereniging is ook officieel een wandelvereni ging, want lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland sinds 2003, en dit om de wandelsportevenementen offi cieel door de KWBN erkend te krijgen. De kortebaandra verij wordt gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Draf en Rensport (NDR), de dressuur- en springwedstrij- den worden georganiseerd door de PSV Duin en Kruidberg onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS), en de wielerwedstrijd onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Schaken op zondag in het Kroeglopertoernooi wordt georganiseerd door de Schaakclub Santpoort en trekt re gelmatig Nederlandse topschakers. De vereniging is sinds 2002 eigenaar van het 'landje van Enschedé', dat zij al in 1936 tot haar beschikking kreeg van mejuffrouw Enschedé om het 'lunapark' te kunnen organiseren, de kermis die tot op de dag van vandaag de onontbeerlijke basis vormt voor het voortbestaan van de feestweek in haar huidige vorm. De feestweek 'leeft', de Harddraverij Vereniging 'floreert', het ledental groeit, en Santpoort hoeft niet bang te zijn dat een traditie, zoals bijna in 1936 gebeurde, zal verdwijnen. Bronnen: De statuten 'Santpoort met vlag en wimpel', 225 jaar Santpoortse feestweek, door Jan J.E. van Baarsel Het jubileumboek '250 korte banen lang' uit 2009, door Jaap de Vries en Nico van der Zwet Slotemaker Voorzitter Bas Kuntz en secretaris Henk Wieleman 16 (2) De kortebaandraverij is in ieder geval ook in 1751 gehouden, getuige een artikel door Th.J.Wijnoldy Daniëls in de Oprechte Haarlemsche Cou rant van 13 mei 1922. Er is geen verslag van. Niet bekend is of ook al vóór 1751 werd gereden. De eerste kortebaandraverij waarvan uitvoerig verslag is opgetekend wordt gehouden in 1752. De Harddraverij Vereniging heeft dit jaartal als uitgangspunt genomen voor de telling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 18