Schaakclub Santpoort eerste clubs op tafel. Ook met het gebruik van de zoge naamde "schudmachine" loopt bridgeclub De Kennemers voorop. Z.g. want de schudmachine schudt niet, maar legt de ingelezen kaarten af in het daarvoor bedoelde vakje van het board. De schudmachine krijgt die 'opdracht' van een computer. Deze (willekeurig bepaalde) spelverdelingen zijn eenvoudig naast de uitslagen te publiceren op de website. In 2016 werd het 80-jarig jubileum gevierd (afb. 3, blz. 38). Anno 2017 zet meer dan een derde van de 111 leden zich in als vrijwilliger. Bron: Een toespraak van oud-voorzitter Olaf Tjaden bij het 75-jarig jubileum in 2011, in een bewerkte versie door het huidige bestuur Opgericht in 1937, met 15 leden. Begonnen in "De Weij- man" in Santpoort-Noord, na enige omzwervingen nu spelend in het Polderhuis in de Velserbroek. In 2017zijn er 80 leden, waarvan ruim 30 jeugdleden. De geschiedenis van Schaakclub Santpoort gaat ver terug en hoe meer we in het verleden proberen te kijken, hoe meer de clubhistorie door de nevelen der tijd versluierd raakt. Veel over het verleden van de club is verloren gegaan, maar een aantal markante gebeurtenissen is ons bij gebleven en hoe recenter het verleden wordt, hoe mak kelijker we de historie van de club vorm kunnen geven. Schaakclub Santpoort is opgericht op 7 september 1937. Via een oproep in de plaatselijke Huis aan Huis courant werden belangstellenden opgeroepen "tot bijwoning eener Openbare Vergadering op Dinsdag 7September a.s. te 8 uur in café 'De Weijman' te Santpoort, om tot oprich ting te komen van een SCHAAKCLUB voor gevorderden en beginners." De oprichtingsvergadering was meteen een succes. De vergadering werd bijgewoond door voldoende aspirant-leden die aan het eind van de avond voor het overgrote deel lid werden van de schaakclub. Eén aspirant lid zag af van toetreden omdat de avond waarop ge schaakt zou gaan worden op dinsdag werd bepaald en hij had op dinsdag andere verplichtingen. Op 9 september werd in de IJmuider Courant het volgende vermeld: "In Hotel De Weyman is een schaakclub opgericht onder den naam schaakclub Santpoort. Reeds traden 15 leden tot de vereeniging toe. Het voorloopig bestuur bestaat uit den heeren Visser, voorzitter, Abspoel, secretaris en Ehrbecker, penningmeester." Uit de berichtgeving bleek in ieder geval dat er zonder enige twijfel sprake was van de oprichting van een echte schaakclub (formeel een vereeniging) en dat, afhankelijk of de Huis aan Huis courant of de IJmuider Courant ge lezen werd, de oprichting plaatsvond in café De Weijman of in Hotel De Weyman. In ieder geval werd er in die eerste periode ook even in De Weijman gespeeld maar dat duurde niet lang. In de Huis aan Huis van 17 december 1937 wordt een schaakcursus aangekondigd. Na de schen king van een houten demonstratiebord door "Santpoort's Houthandel" van de Hagelingerweg kon deze cursus gegeven worden door de heer Abspoel. In het bericht staat ook vermeld: "De club komt elke Dinsdagavond bijeen en is verhuisd van 'De Weyman'naar 'De Viersprong', Rijksweg hoek Slaperdijk". Over de eerste periode na oprichting is weinig informatie bewaard gebleven. Er werd in de 2e Wereldoorlog wel gespeeld en er werden ook notulen bijgehouden maar zonder verwijzing naar de situatie met betrekking tot de bezetting. 18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 20