Sportvereniging Terrasvogels W Q Terrasvogeis is op 17aprii 1940 opgericht ais sport vereniging, waar naast voetbal ook "andere speien in de ruimste zin des woords" beoefend zouden kunnen worden. Het is bij voetbaiien, honkbaiien en softbaiien gebieven. De drie sporten hebben ieder hun eigen ver- haai, zie aidaar, maar hier eerst de geschiedenis van de "omni"vereniging Terrasvogeis. Hoe oud is Terrasvogels eigenlijk? Wanneer is de vereni ging opgericht? Zelf gaat men er sinds jaar en dag van uit dat de oprichtingsdatum 17 april 1940 is geweest en dus is in 2015 het 75-jarig bestaan gevierd. En zo staat het natuurlijk ook in de statuten. Maar je kunt er ook anders tegen aankijken, en dan is de club nog zeven jaar ouder. Wat is namelijk het geval? Op 1 april 1940 komen de besturen van twee voet balverenigingen in nood in Hotel Velserend in Santpoort bij elkaar. De Racing Club Brederode, opgericht op 12 maart 1933 (12 leden, contributie 25 cent per maand) en De Kemphaan, opgericht op 8 januari 1936, besluiten in prin cipe een fusie aan te gaan. Een week later, op 8 april 1940, leggen beide besturen het voorstel om te fuseren aan hun leden voor: het wordt bijna unaniem aangenomen, bij beide verenigingen was er één tegenstem. De fusie is dus op 8 april 1940 een feit! tERRASVOGê^s Een mooie pentekening van de fusie tussen de voetbaivereni- gingen "Racing Ciub Brederode" en "De Kemphaan", 1940 Weer ruim een week later, op 17 april 1940, wordt lang durig over de naam van de fusievereniging gesproken en tenslotte door 60 leden gestemd. Het resultaat: "De Sperwer" krijgt de meeste stemmen (23), de naam "Terrasvogels" komt op de tweede plaats met 18 stem men. Het nieuwe bestuur is kennelijk niet tevreden over de gekozen naam, want men stelt de beslissing uit en schrijft een prijsvraag uit. Op 24 juni 1940 wordt uiteindelijk de naam "Terrasvogels" gekozen uit een vijftal voorgestelde namen, "omdat het terrein aan den rand van het Terras bosch ligt", meldt het Haarlemsch Dagblad. Niet iedereen is enthousiast. Een verslaggever van dezelfde krant windt zich er in juli 1940 enorm over op: "Thans hebben de HVB- ciubs Kemphaan en Brederode een fusie aangegaan, doch in piaats van één dezer werkeiijk geschikte en weiiuidende namen voor de nieuwe vereniging te gebruiken, heeft men gemeend de ciub totTerrasvogeis te moeten doopen, enkei en aiieen omdat het terrein aan den Terrasweg is geiegen. We hebben nooit van een Terrasvogei gehoord". Om een lang verhaal kort te maken; je zou kunnen zeggen dat Terrasvogels op 12 maart 1933 is opgericht, en dat is een gangbare manier om er tegenaan te kijken. Als je het fusiemoment als oprichtingsdatum hanteert zou het 8 april 1940 moeten zijn, en als je het naamgevingsmoment als oprichtingsdatum neemt, 24 juni 1940. Maar het is 17 april geworden en zo is het! Het fusiebestuur van april 1940 bestond uit voorzitter Altena (die uit het bestuur van de Kemphaan kwam), secretaris Van Egten en penningmeester De Jager. Altena is al kort na de fusie vervangen omdat hij op de hand van de Duitsers was. Dat gebeurde onder enige dwang omdat de vereniging van alle kanten werd aangevallen omdat zij "een Nationaai Sociaiistische vereeniging zou zijn". De nieuwe voorzitter werd J. de Wolf, die na korte tijd werd opgevolgd door F.M. van Vliet, die met zijn bestuur Ter rasvogels door de oorlog loodste. 20 f I ANNO 17 APRIL 1940

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 22