Bridgeclub De Jump •wam was er zelfs korte tijd een ledenstop bij 1200 leden. Nu, in 2017, is het aantal leden teruggelopen naar rond de 700, met name onder invloed van de financiële crisis vanaf 2008 en andere structurele maatschappelijke verander ingen. Eind veertiger begin vijftiger jaren kreeg men behoefte aan een eigen communicatiemiddel met de leden. Het clubblad is ontstaan uit één gestencild foliovelletje en kende in de loop der tijd vele logo's, maar pas toen er echt briefpapier moest komen, kwam er ook een echt logo. Het werd, onder het toeziend oog van Han Burgersdijk, één van de latere voorzitters, ontworpen door de drukkerij van de Nederlandsche Bank, waar hij werkte. Met toestem ming van de Bank werd vervolgens het briefpapier daar ook gedrukt. In 2017 is de communicatie via een clubblad op de mat geheel vervangen door berichtgeving langs digitale weg in de vorm van e-mail (nieuwsbrieven) en een steeds profes sionelere website. Het fluctueren van het ledental liep logischerwijze syn chroon met de financiële armslag van de vereniging. Dus vooral in het begin van de tachtiger jaren betekende dat "overlevingsscenario's": veel vrijwilligersinzet, uitgifte van obligaties, advertenties in het clubblad, etc. Zo overleefde men. De jaarlijkse contributie ging in de loop der jaren omhoog van 10 gulden in 1947 naar €155 in 2017. Wat de toekomst brengen zal, is vooralsnog onbekend. Wel wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor alle klussen op het park en in de kantine. Moet daarom over een aantal jaren de kantine worden verpacht en het hele onderhoud van het park uitbesteed? Misschien komt het in de (nabije) toekomst ook wel tot een fusie met een aantal andere tennisverenigingen, want deze problemen zijn natuurlijk niet uniek voor LTC Brederode. En zitten we dan met zijn allen op één groot tennispark langs de A9? De toekomst zal het leren en die toekomst wordt daarna ook weer geschiedenis. En wat toekomst was, is zelfs nu al weer het heden. LTC Brederode verandert eind 2016 van naam en wordt LTC Groeneveen. En nog steeds zijn die twee namen met elkaar verbonden, zelfs historisch. De naam Groeneveen komt van Adriaen van Groeneven. Hij bezat in 1551 een stuk grond met een buitenplaats Groeneven, die hij van de heren van Brederode in leen kreeg. Dus het wordt nieuw, maar blijft toch ook een beetje bij het oude. Bron: "Over de geschiedenis van de tennissende 'Dames en Heren van Brederode'; de geschiedenis van de LTC Brederode", opgeschreven door Marcel Klein Schip horst en Marien Aberkrom. Bridgeclub De Jump, opgericht in 1946 te IJmuiden. Nu speellokatie Velserhooft in Santpoort-Noord, 70 leden. Op 28 september 1945, de kruitdampen van de Tweede Wereldoorlog waren net opgetrokken, werd in buurt vereniging 'Varia' in de omgeving van de Meeuwenlaan gestart met het geven van bridgelessen. Het was de heer Wittebrood die deze lessen verzorgde en daarmee uiteindelijk de grondlegger van onze club werd. De belangstelling was groot en een jaar later werd besloten om een zelfstandige vereni ging op te richten. De Jump was geboren. Toen ook een aantal mensen van de 'oude' bridgeclub IJmuiden besloten om lid te worden, groeide het ledental snel. De eerste voorzitter was de heer Laman en de eerste wedstrijdle- JM 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 31