een overzichtsfoto, genomen inVelserhooftpied-a-terre van de meeste bridgeclubs die in Santpoort spelen 2005 tot het besluit tot aanschaf van een laptop en het NBB-uitrekenprogram- ma wordt genomen. De penningmeester krijgt de beschikking over een com puter welke in 2005 wordt gestolen. In 2007 worden de eerste Bridgemate kastjes aangeschaft. Tijdens de bestuursverga deringen wordt de eerste jaren veel tijd en aandacht besteed aan de toelating van leden vanaf de wacht lijst, de laatste jaren is de aandacht vooral gevestigd op het voorkomen van een v startte met een zomerdrive. De allereerste avond moesten er al mensen worden weggestuurd omdat de zaal vol zat. Daarnaast worden er afzonderlijk bridgedrives georgani seerd, zoals Haring bridgedrive, Vlaggetjes drive en Ruitenboer. De eerste vermelding van het aantal leden op 3-9-1986 is 73 welk aantal in de loop der jaren groeit tot maximaal 115 (103 6 paren die zich hebben aangemeld) per 26-5-1995. Het verenigingsconcept blijkt aan te slaan. De vereniging heeft op verschillende locaties gespeeld: De Planeet (1985-1988), 't Braambos (1988-1994), Velserhooft (1994 - heden), Velserduin (1997-1998, tijdens de verbou wing van Velserhooft). Er wordt in de notulen slechts één keer melding gemaakt van het feit dat een clubavond geen doorgang kon vinden. Dat was op 5 januari 1993 vanwege de gladheid. De vereniging heeft altijd aandacht gehad voor het spelen met goed materiaal. Vanaf het begin liggen er al kleedjes op tafel. In 1988 worden de eerste proeven gedaan met biedboxen. Vanaf 1990 wordt er met een bridgeklok gespeeld. In 1989 gaat men over tot kunststof tafelbladen voor alle lijnen. In 1994 wordt een bridge-timer aange schaft samen met andere bridgeverenigingen. In 1997 volgt de aanschaf van een notebook computer. De ideeën omtrent de aanschaf van een rekenprogramma worden in 1994 gelanceerd, het duurt echter tot 24 maart terugloop van het aantal leden. Het onderwerp 24 of 28 spellen per avond heeft de gemoederen vaak en lang beziggehouden. Aanvankelijk werd daarom afwisselend een ronde van 24 en 28 spellen gespeeld. Uiteindelijk wordt definitief besloten tot 24 spellen per avond. Ook het rookbeleid heeft de nodige voeten in de aarde: eerst (2005) wordt roken toegestaan tijdens de 3e en 5e ronde als er aan tafel geen bezwaar wordt gemaakt, ver volgens (2006) wordt roken in de speelzaal beperkt tot na afloop laatste ronde en uiteindelijk (1-7-2008) wordt roken binnen het gebouw verboden. In de dertig jaar zijn er twee "koffiebazen" bij de club werkzaam geweest, Jan Stam tot 2000 en Martin (en José) Hoogkamer daarna. Tot zover,de rest van de geschiedenis ligt in de toe komst. Bron: De samenvatting is gemaakt door René Muetstege, de huidige voorzitter, op basis van oude notulen en op schrift gestelde herinneringen van Nel Klein, mede-oprichtster van de vereniging. 52

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 54