Santpoort. Deze dame werd de eerste beschermvrouwe van VZOS. De baan was alleen te gebruiken in de zomer en bij goed weer. Er werd over een afstand van 25 meter met aan iedere kant een doel telkens 1 pijl geschoten. Het blazoen vertoonde 5 zwarte ringen op een witte ondergrond: de puntentelling was dus 1-5. De roos was een wit rondje dat 'pepermuntje' werd genoemd. Een trommelslager gaf met een roffel aan dat alles veilig was, en dan pas kon men beginnen. Deze man maakte ook door middel van het aantal slagen aan de schutters bekend hoeveel men geschoten had. Hij gaf zoveel slagen als er punten geschoten waren, en bij een roos gaf hij een flinke roffel. Kort na de eeuwwisseling bood de heer Klauwers, eige naar van het Stations Koffiehuis, de schutters het gebruik aan van een binnenbaan op de door hem gebouwde kegelbaan. Vanaf dat moment kon men het hele jaar door schieten. De wekelijkse huur voor de baan bedroeg ander halve gulden, waarvoor de leden een kwartje bijdroegen. De vereniging kreeg ook een nieuwe beschermheer, de heer Cremer, eigenaar van een ander groot buiten in Santpoort, namelijk Duin en Kruidberg. Elk jaar gingen de bestuursleden van alle Santpoortse verenigingen, dus ook die van VZOS, de heer Cremer een gelukkig Nieuw jaar wensen en kregen dan een borreltje en een sigaar, alsmede 25 gulden voor de clubkas. VZOS heeft een aantal beschermheren en -vrouwen gehad, zoals al genoemd mevrouw Wüste en de heer Cremer, en later mejuffrouw Enschedé, de heer Dolleman en dhr. De Groot. Tweemaal werd het schieten onderbroken, namelijk tijdens de 1e en 2e wereldoorlog. VZOS ging zich aanslui ten bij de pas opgerichte Zuid Hollandsche Bond, en nam deel aan de wedstrijden die deze bond organiseerde. Vele prijzen zijn er door onze vereniging gewonnen, waaronder medailles geschonken door Prins Hendrik en door Koningin Wilhelmina. Toen waren de prijzen nog van goud en zilver. Maar helaas overkwam onze vereniging in die tijd een ramp: onze prijzenkast werd gestolen met daarin on geveer 100 prachtige bekers en andere prijzen. Er is nooit iets van teruggevonden. In 1958 werden het Stations Koffiehuis en de baan afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Met de hulp van de eigenaar van Café Zomerlust konden wij een stukje grond huren van ongeveer 8 meter breed, tegenover het café, aan de andere kant van de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. Men moest weer van voren af aan beginnen. Later werd het gedeelte waar de schutters ston den overdekt. In de zestiger jaren mochten voor het eerst ook dames naast de heren meedoen, en al spoedig bleek dat zij met goede resultaten aan de wedstrijden gingen meedoen. Helaas veranderde het terrein waarop wij speelden verschillende malen van eigenaar. Soms mochten we er blijven, soms niet, en uiteindelijk kregen we de aanzegging dat wij op 1 november 1980 het land moesten verlaten. Om die reden werd in die tijd contact opgenomen met de gemeente Velsen: in eerste instantie veel gepraat, veel beloftes maar nul resultaat. Maar op 3 juli 1982 gaf de gemeente subsidie voor de bouw van onze eigen accommodatie aan het Kerkpad op wat nu het sportpark Groeneveen is. De leden moesten wel zelf helpen mee bouwen. Op 26 maart 1983 werd de eerste steen gelegd door erelid en voorzitter Arie Voogt, zoon van een van de oprichters. VZOS beschikt nu over 14 indoorbanen voor de afstanden 19 en 25 meter. Vanaf mei 1988 werd ook een buitenbaan gerealiseerd waarop men op 90 meter kan trainen. In 1991 is het clubgebouw nog uitgebreid met een bestuurskamer. VZOS heeft door de jaren heen vele kampioenen binnen haar gelederen gehad, en is uitgegroeid tot een van de grootste handboogschutterijen van Nederland. Vele vrij willigers zorgen er jaar in jaar uit voor dat alle werkzaam heden gedaan worden, waarvoor ze nooit genoeg bedankt kunnen worden! Van 1 november 2016 tot 1 november 2017 vieren we ons 125-jarig bestaan, en we zijn trots dat we onszelf de oudste club van de gemeente Velsen mogen noemen. Dit vieren we met vele festiviteiten door het hele jaar heen! Meer informatie kan je vinden op onze website http://www. hbsvzos.nl De vereniging heeft in dit jubileumjaar 127 leden, waar onder 35 damesleden, 14 jeugdleden en 12 vijfenzestig plussers. Bronnen: Het 90 jarig gedenkschrift 1891-1981 (persoonlijke her inneringen van Arie Voogt, opgetekend door Renate van Hinte). Een eeuw V.Z.O.S., jubileumuitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Foto's (ook voorzijde) aangeleverd door VZOS. 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 7