Afscheid Patriarch Nijssen vindt het zo langzamerhand tijd worden dat jongeren de voorzittershamer overnemen. Maar men wil hem nog niet kwijt. Toch laat hij zich niet vermurwen. Na 34 jaar voorzitterschap treedt hij in 1954 af en krijgt een prachtig afscheidsfeest. Slechts 2 jaar mag hij genieten van een welverdiende rust. Op 27 mei 1957 overlijdt de Santpoorter. A.N. Aardenburg wordt zijn opvolger. Infarct De grote aanvoer van producten door iedere tuinder met zijn eigen kar zorgt er voor dat er grote files ontstaan in Breestraat, Koningstraat en op het Meerplein. Deze verkeerssituaties kunnen niet blijven voortduren. De ge meente Beverwijk wil, dat meer veilingen gaan fuseren en verhuizen naar een voor afvoer gunstig gelegen industrie terrein aan de Parallelweg. Op 14 juni 1960 is de laatste aardbeienveiling op de Breestraat, waar de tuinders uit de IJmond altijd in lange rijen met hun handkarren vol opgetaste sloffen aardbeien op hun beurt wachtten. Nieuw huwelijk In 1972 is de fusie tussen de Coöperatieve Tuinbouwveiling "Kennemerland" G.A. en de Bloemenveilingvereniging "Het Centrum" een feit. Men zal verdergaan onder de naam Coöperatieve Bloemen- en Groenteveiling "Bever wijk" B.A. Het blijkt een goed huwelijk. De groenteveiling doet het goed met een omzet fl. 11.000.000,-. De bloemenveiling doet het nog beter en haalt de fl. 15.000.000,-. In 1983 stijgt de omzet zelfs naar een record van fl. 18.200.000,- Harde aanpak Toch zal men het steeds van de hoge kwaliteit moeten hebben, wil men goed blijven concurreren. Het Beverwijks veilingbestuur vindt dat elke vorm van bedrog bij de aanvoer van tuinbouwproducten streng moet worden aangepakt. Wie voor de eerste keer betrapt wordt krijgt een stevige waarschuwing. Wie in herhaling vervalt kan op een boete van fl. 500,- rekenen. Bij een der de maal wordt dat fl. 1000,-. Dit alles om de goede naam van de veiling en die van de tuinders van goeder trouw te beschermen. Overleven Men denkt opnieuw aan fusie: wat betreft het veilen van bloemen doet Beverwijk het namelijk in later jaren minder goed. Er wordt gelonkt naar veiling Aalsmeer voor een eventuele fusie. Men doet zelfs met zo'n 130 geïnteresseerden een dagex cursie Aalsmeer. Uiteindelijk zal de veiling van Beverwijk met die van Alk maar fuseren. Weer een stap in het proces van concur rentie en overleven. Deze fusie vormt het slothoofdstuk van de geschiedenis van de veilingen in Beverwijk, waar Santpoortse tuinders decennia lang hun tuinbouwoogst naar toe hebben gebracht. De laatste veildag is op 13 janu ari 1989. Daarna valt definitief het doek. Bronvermelding 100 jaar veiling en tuinder 1887-1987, uitg. Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland, Beverwijk Beverwijkse veilingen, Meta Bison, eenmalige uitgave van Coöperatieve Tuinbouwveiling Beverwijk B.A., 1989-1990 Bloeiende bedrijvigheid, 400 jaar bloembollenbedrij- ven in Zuid-Kennemerland, Marcel Bulte en Wim Post, uitg. De Vrieseborch Haarlem, 2002 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 14