Afdeling dhr. P. Louwerse uit Schoten. Als dank voor zijn 25 jaar voorzitterschap kreeg hij een gouden bril en een vulpen. Er werd een vers voorgedragen door de twee dochtertjes van dhr. Böhm en de zaal was "keurig" ver sierd door NV voorheen Jac. Groenewegen. Ongetwijfeld met bloemen. Men was betrokken op elkaar: in 1896 overleed de pen ningmeester van de Afdeeling Schoten-Velsen. Over de begrafenis: "Het bestuur en vele leden van de Afdeeling waren daarbij tegenwoordig en eene krans van witte bloe men werd namens de Afdeeling op de baar gelegd". Na de eeuwwisseling nam het aantal leden sterk toe. In 1910 telde de Afdeling 53 leden (waarvan 16 zeker uit Santpoort/Jan Gijzen). Hier was men blij mee, getuige de zinsnede in het verslag van de hierboven genoemde feest avond ter ere van dhr. Louwerse: "menige blik (werd) in het verleden geslagen, toen de afdelingen zich nog niet in de tegenwoordigen bloei mocht verheugen". In 1914 waren er 63 leden (waarvan 22 uit Santpoort, Santpoort-Station en Jan Gijzen(6)). Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam het ledental iets af (52 leden, waarvan nog steeds 21 uit deze omgeving). In de eerste jaren na de oorlog bleef het hangen rond dit aantal. Santpoort in het Weekblad voor Bloembollencul tuur Het Weekblad voor Bloembollencultuur was belangrijk voor de leden. Naast verslagen van de Algemene Verga dering, mededelingen van het Hoofdbestuur en verslagen van de afdelingen stonden er artikelen in die belangrijk waren om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen: over nieuwe soorten, bemesting, plantenziekten. Ook aankondigingen en verslagen van tentoonstellingen, plan- tenkeuringen, veilingen. Verder nam het internationale nieuws een grote plek in, belangrijk in een sector waar de export steeds belangrijker werd. Nieuws over het vertrek en de aankomst van stoomschepen, over de bollencultuur in het buitenland, informatie uit buitenlandse vakbladen etc. Dat Santpoort maar een klein stipje was in het steeds meer uitdijende bloembollengebied, blijkt uit het feit dat in de periode 1880-1920 de berichten en advertenties die betrekking hebben op andere streken verreweg de overhand hebben. Advertenties en aankondigingen namen elke week de helft van het blad in beslag. Advertenties waarin men om bepaalde bollen vraagt of waarin men ze aanbiedt. Deze waren bedoeld voor kwekers onderling. Veel advertenties waren van bollenkwekers uit Hillegom, Sassenheim, Lisse. Een enkele keer treffen we een aanbieding uit Santpoort aan. Vooral incidentele kleine advertenties zoals in 1891: HB Roozen met 15000 dubbele zelfgekweekte galanthus nivalis, AJ Koelemij met allerlei verschillende soorten bollen en dhr. W. Bragt met 3 soorten bollen en daarnaast 100 kg. sjalotten. Dezelfde Bragt bood in augustus 1900 20.000 hyacinten aan. J. Nijssen in hetzelfde jaar 20.000 bloembollen, 4 verschillende soorten. In de jaargang 1910-1911 zette de NV voorheen Jac Groenwe gen ongeveer twee keer per maand een advertentie waarin dahlia's werden aangeboden en daarnaast vooral planten als knolbegonia's, gloxinia's etc. Dezelfde firma zet in dat zelfde jaar ook een advertentie voor een bollenpakker. Zo treffen we elk jaar wel enkele advertenties uit deze omgeving aan. Dat het er zo weinig zijn, kan, zoals eerder opgemerkt, met de omvang te maken hebben, maar ook omdat men genoeg andere mogelijkheden had om de bollen te verkopen. De advertenties richtten zich niet alleen op bloembollen. Dhr. Lombar Petri uit Santpoort adverteerde in het Weekblad als agent voor verzekeringen in geval van brand- en bliksemschade. Veilingen en de Beurs Naast adverteren was een veiling een manier om de bollen aan de man te brengen. Bollen werden verkocht aan exporteurs, maar ook aan kwekers, die hun 'kraam' wilden uitbreiden. Regelmatig worden er veilingen in Santpoort aangekon digd. De kwekerij van Jac. C. Groenewegen Co met op de achter grond de watertoren, 1908. Archief Jonker. 20 (6) Na de opening van het station in 1867 worden de benamingen Santpoort-Station en Jan Gijzen nog lang naast elkaar gebruikt. Dit is ook het geval op de ledenlijsten van de Afdeling Schoten-Velsen. Santpoort, bloemisterij Jac. C. groenewegen •'.'19 t'iijriivi- I. Stapel. Uock en papierhandel. Santpoon.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 22