etc. De vele crisismaatregelen in het blad betroffen niet alleen de bloembollenteelt en -handel, maar ook allerlei groenten: bepalingen over toegestane uitvoer uitgesplitst naar product. Ook werden de kwekers geholpen met de aanpak: hoe moeten bonen bemest worden, methoden om groenten te drogen etc. Door groente te verbouwen hielden tal van bedrijven het hoofd boven water. De firma A. Tabernal Zn verdiende ook geld met (kunst) mest: in 1916 plaatsten zij verschillende advertenties die begonnen met: "wij kunnen u nog leveren" en vervolgens verschillende soorten organische en kunstmest. Het was hetzelfde jaar waarin in het Weekblad artikelen versche nen over het tekort aan kunstmest doordat de (grondstof) aanvoer stokte: er is bijvoorbeeld in Duitsland gebrek aan spoorwegmateriaal, aan arbeidskrachten etc. Maar niet alle bedrijven hielden het vol. Zo was er in april 1916 een liquidatieveiling in Santpoort, "noodzakelijk door de oorlogstoestanden". Op 22 mei 1917 was er weer een liquidatieveiling. Het resultaat was niet altijd slecht. Want over deze veiling en één op 24 mei 1917 in Santpoort schreef het Weekblad "de belangstelling was zeer goed, de prijzen konden, de huidi ge omstandigheden in aanmerking genomen, bevredigend genoemd worden". Toch was 1917 een moeilijk jaar. In augustus 1917 werd een algeheel verbod op de uitvoer van bloembollen uitgevaar digd. De situatie vroeg om steeds meer doorzettingsver mogen en inventiviteit van bollenkwekers en -handelaren. Men haalde daarom opgelucht adem, toen in 1918 de wapenstilstand gesloten werd. De bloembollensector was niet ineengestort. De groente teelt had daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het areaal was wel ingekrompen en het duurde even voordat er van echt herstel sprake was. Om de bollenverkoop te stimule ren werd in 1918 in Heemstede de eerste Flora gehouden. In de twintiger jaren ging het voorspoedig met de bloem bollensector, vooral na 1924. Ook hier in Santpoort bleef tot ruim na de Tweede Wereldoorlog de bloembollencul tuur zijn stempel drukken op de samenleving in de twee dorpen. Bronvermelding Marcel Bulte, Wim Post- Bloeiende Bedrijvigheid, 400 jaar bloembollenbedrijven in Zuid-Kennemerland. Haarlem, 2002 Maarten Timmer-Bloembollen in Holland 1860 - 1919. Houten, 2009 Weekblad voor Bloembollencultuur- Jg. 1891/1892, 1892/1893, 1895/1896, 1896/1897, 1900/1901, 1909/1910, 1910, 1911, 1913/1914, 1915/1916, 1916/1917, 1920, 1921. Haarlem Met dank aan Andy Nijssen. 24

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 26