mfr-'-* ipplli WmÊSÊmm <r mWm Noodboerderijtje van Peet, een van de eerste nog bestaande bouwwerken in De Biezen na de Tweede Wereldoorlog. Foto Florian van der Horst. waarvoor in Santpoort alle bebouwing tussen Driehuis en Santpoort, o.a. aan de Biezenweg, is gesloopt. Vandaar dat daar nu nog, inmiddels wel verbouwd, noodboerderijen en 'nieuwere' panden uit de Wederopbouwperiode staan. Ondanks alle tegenslag en tegenwerking heeft het bloem- bollenkwekersvak zich staande weten te houden en na 1945 wordt de draad weer opgepakt. Met name de export naar Amerika, Engeland en Zweden groeit snel. Ook vanuit Santpoort is men succesvol, zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse afzet. Zie ook pag. 45, afb. 3. Bij voorbeeld het bollenareaal in de kuststrook van Noord en Zuid-Holland alleen al beslaat in 1882 593 ha., in 1910 3.879 ha., om uit te groeien tot 8.821 ha. in 1958. In 2000 omvat het totale Nederlandse areaal 22.150 ha. En in 2014 is het naar 23.590 ha. gegroeid. Het aantal bedrijven daar entegen daalde van 2.710 naar 1.520. In Santpoort is er in 2017 nog één bedrijf dat zich bezig houdt met de bollen teelt en dat ook nog maar voor een deel. Rol van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloem bollencultuur Al eerder heeft u kunnen lezen dat de (K)AVB een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de bloembollenbedrijvigheid in Nederland. Bij het 100-ja- rige bestaan in 1960 mag de vereniging zich Koninklijke noemen. De activiteiten richten zich al die jaren en nog steeds op een groot aantal terreinen zoals: het behartigen van de belangen van de bedrijfs tak bij de overheid op rijks-, provinciaal en gemeente lijke niveau, verhogen van de kwaliteit, organiseren van verkoop via beurs en veilingen, marketing en promotieactiviteiten door middel van het organi seren van wedstrijd-ten toonstellingen, verhogen vakkennis o.m. door voor lichtingsbijeenkomsten en vakwedstrijden, regelingen van de betalingstermijnen van geleverde partijen, het organiseren van het scheidsgerecht, de aanleg van proeftuinen, etc. In de loop van haar be staan sluit zich meer dan 80% van de vakgenoten aan bij de KAVB. Ook op dit moment is het ledental van de KAVB zeer hoog in de branche. In het Weekblad voor Bloembollencultuur blijven we ook vragen en opmerkingen van de afdeling Santpoort tegenkomen. In 1937 bijvoorbeeld klaagt men over de temperatuur in de keuringszaal van het Krelagehuis, die met name in de winter snel te hoog oploopt, zodat de uitgestalde bloemen in korte tijd hun kwaliteit verliezen. De Santpoorters vragen om aanpassing van de draaideur tussen restaurant en keuringszaal, een betere ventilatie en een rookverbod. Het antwoord van het Hoofdbestuur is, dat de deur inmiddels is aangepast, maar dat van een rookverbod geen sprake kan zijn, want dat is toch niet te handhaven. Daarnaast wordt van nieuwe ontwikkelingen in Santpoort, zoals bij voorbeeld het verlenen van octrooi voor een Santpoortse uitvinding van de firma Gebr. A. en P. Nijssen uitgebreid melding gemaakt. Op pag. pag. 54 kunt u daar meer over lezen. De voorbereidingsbrief, die het Hoofdbestuur naar de afdelingen stuurt ter voorbereiding op de Algemene Vergadering, waar altijd een vertegenwoordiging van de afdeling Santpoort aanwezig is, wordt in de eigen vergade ring uitgebreid besproken, zoals u hieronder kunt lezen. 29 WÊMM $M. 'MA

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 31