Achtereenvolgens zijn er in 1970 de Floriade in de Haarlem se Voorjaarsbeurs met goede recensies in diverse vakbla den en in 1971 de Floriade in het koetshuis van Beeckestijn, wederom van hoge kwaliteit. In 1972 zal de Afdeling Santpoort zich presenteren op de Floriade Amsterdam in samenwerking met de gemeente Velsen. Na twee jaar voorbereiding door een speciale commissie en als de bollen al klaar staan, wordt door gemeente medegedeeld dat het beschikbare oppervlak is verkleind en wel zodanig dat er van het door de gemeen te bedachte plantplan weinig gerealiseerd kan worden. Men besluit zich dan maar helemaal terug te trekken. De afdeling schrijft later een brief aan de Gemeentelijke Plant soenendienst om haar teleurstelling uit te spreken over de gang van zaken en stelt tegelijk voor, de perkbeplanting op Beeckestijn te willen verzorgen in het komende jaar. In 1973 is er een Buitententoonstelling in de kruidentuin van Beeckestijn. In de Afdelingsvergadering van 7 no vember 1972 kan de voorzitter van de speciale commissie Floriade Santpoort, dhr. J.E. Nijssen-Jac. zn., melden dat de kruidentuin in samenwerking met de gemeente Velsen zal worden beplant met bollen, die door veertien van de eigen leden beschikbaar worden gesteld en dat de firma's F.A. Bijl uit Breezand en M. Thoolen uit Overveen zorg dragen voor het bijgoed. Men gaat akkoord met het plantplan, maar voor de zekerheid wil men wel een Benlate-behande- ling van de grond, door de gemeente Velsen te verzorgen. Ruim 5000 bezoekers komen een kijkje nemen, zodat het doel van de tentoonstellingen "ons vak meer naar de bui tenwereld te kunnen uitdragen", ruimschoots is bereikt. In 1974 vindt een grote Bloembollenshow plaats op Beec kestijn. Deze show, geopend op 10 april door Burgemees ter Reehorst, wordt georganiseerd door gemeente Velsen, de Nederlandse Raad van Bloembollenondernemers en de Afdeling Santpoort van de Koninklijke Algemeene Ver- eeniging voor Bloembollencultuur. Er zijn 150.000 tulpen opgeplant. Een speciale T.V.-ploeg met Herman Emmink is aanwezig "om de doping van de door P.J. Nijssen Zn. gewonnen tulp te filmen, vernoemd naar Martine Bijl, die persoonlijk aanwezig was". Op 29 april 1974 zijn deze opnames en fragmenten uit de tuin te zien in het N.C.R.V. programma "Muziek in uw straatje". Volgens de oud-medewerker van Beeckestijn, Wouter Dooijes, zong Herman Emmink het lied "Tulpen uit Amsterdam", althans hij playbackte. Viering van het 100-jarig bestaan in 1979 Al in 1976 start de afdeling met de voorbereiding van een feest ter ere van het 100-jarig bestaan van de Afdeling Schoten-Velsen, later Afdeling Santpoort genoemd. Er komen drie commissies: Een Tentoonstellingscommissie, die de tuin van Beeckestijn wil beplanten met "eigen voortgebrachte rassen" Een Oudheidscommissie, die een jubileumboekje gaat uitbrengen en een tentoonstelling zal verzorgen van oude gebruiksvoorwerpen uit de bollenteelt. Een Jubileumcommissie, bestaande uit het bestuur en drie leden, die het feest en de financiering van het geheel gaat verzorgen. In Beeckestijn zal een tentoon stelling en een receptie worden georganiseerd met na afloop in het restaurant een feestavond met diner in het gezelschap van de dames. Het toenmalige hoofd van de Plantsoenendienst van de gemeente Velsen, de heer Beskers, gaat akkoord. Besloten wordt dat iedere kweker zijn eigen assortiment opplant, plus -zo nodig via aankoop op kosten van de clubkas- his torische rassen, die ook door de eigen leden zijn ontwik keld. "Maar.... het mag geen Nijssen-show worden", wordt in de vergadering opgemerkt. Aangezien regelmatig een aanzienlijk aantal leden de naam Nijssen als achternaam heeft is dit niet denkbeeldig. Uiteindelijk worden er 50 soorten van ieder 200 stuks opgeplant, plus de door M. Thoolen aangeleverde bollen, bij elkaar zo'n 15.000 stuks. Op 27 april is het zover: Bij de opening om 15.00 uur zijn 130 mensen aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de KAVB, zusterafdelingen, officials van de LTB en andere vakorganisaties en uiteraard de eigen leden. Het wordt een geweldig feest. Hoogtepunt is het ten doop houden van de tulp "Santpoorts Glory", van C. W. Nijssen. Het Hoofdbestuur van de KAVB zegt toe dat er een speciaal wandbord zal worden gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van acht afdelingen in de kuststreek van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 december 1979 wordt dit onthuld. Laatste jaren van de Afdeling Santpoort Velerlei factoren spelen een rol bij het verdwijnen van de bloembollensector in Santpoort. Dit speelt in de gehele regio: in Haarlem, Bloemendaal, Overveen, Heemstede en Bennebroek. Woningbouw en wegenaanleg eisen meer ruimte, waardoor tuinbouwgebieden en dus ook de bol- 38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 40