niet de besturen van vakorganisaties van kwekers en han delaren en de politiek met voorstellen te benaderen. Zo vraagt hij in 1970 het Produktschap voor Sierteeltge wassen om bij het Ministerie van Landbouw te pleiten voor steun voor langere kredietverlening, omdat door het lange wachten na levering op de betaling bij een tijdelijk aangegane kredietverlening tegen een hoge rentevoet, veel bedrijfsbeoefenaars in grote problemen komen en geen normaal gezinsinkomen meer kunnen verdienen. "Er is in diverse takken van het agrarisch bedrijf een noodtoestand ontstaan, terwijl in andere E.E.G. landen financiële steun wordt verleend in de vorm van kredieten tegen een zeer lage rentevoet. De sector brengt per jaar meer dan 300 miljoen in het laatje en enige steun zou dan wel verwacht mogen worden via afspraken tussen de Nederlandse Bank en de bankrelaties van bonafide expor teurs ten behoeve van onze exportfinanciering". Het antwoord is positief en men heeft al met het Ministe rie gesproken en verwacht dat er t.z.t. een verbetering in de situatie zal ontstaan. Ook heeft hij vanuit Santpoort aan de wieg gestaan van de invoering van de selectiekeuring: het keuren en certifi ceren van plantgoed en bollen, waarmee verder wordt geteeld. Naast zijn Ere-lidmaatschap van het Hoofdbestuur van de KAVB, is hij onder meer voorzitter van de Katholieke Vereniging van Ondernemers in het Bloembollenbedrijf, bestuurslid van het Landbouwschap, lid Ere-comité Floriade 1972, en 50 jaar lang voorzitter van de Afdeling Santpoort van de KAVB. Veranderingen in het bedrijf In 1951 wordt het bedrijf een N.V. met Anton als Algemeen directeur. In 1969 bestaatt de directie tevens uit de zonen Niek (Nico- laas Antonius) en Cor (Cornelis Johannes). Procuratiehou der is H.S.M. van Poorten met de titel adjunct directeur. Het bedrijf wordt omschreven als: bloembollenbedrijf, kwekers- land- en tuinbouwbedrijf, binnen- en buiten landse handel in bloembollen, zaden, planten, bloemen, overige land- en tuinbouwgewassen, exploiteren van teeltgronden. In april 1972 besluit Anton Nijssen als Algemeen Direc teur terug te treden: hij wordt benoemd tot adviseur van de vennootschap. De directie wordt gevoerd door Cor J.Nijssen als president-directeur, Niek (N.A.) Nijssen als directeur kwekerij en H. van Poorten als derde directielid. In juni 1972 wordt de NV omgezet in een BV. In 1981 is het bedrijf Anton Nijssen Zonen te Santpoort Noord gestopt en sindsdien "slapend", maar bestaat nog wel. Verhuizing naar Bovenkarspel In het kader van de Wederopbouw onteigent de gemeente Velsen veel van de teeltgronden in Santpoort en verklaart ze tot bouwgrond. Zolang er niet gebouwd wordt, kan men de tuinbouwgrond pachten. Investeringen staan vanwege de onzekere situatie op een laag pitje, kwekers moeten stoppen of gaan verhuizen als daar tenminste de financiële ruimte voor is. Van de gemeente Velsen komt er geen enkele steun. Tegelijk is er eind jaren '60 malaise in de bollensector door een enorme overproductie. In 1978 komt er een samenwerkingsverband tot stand met de C.N.B., de Coöperatieve Nederlandse Bloembollen organisatie te Bovenkarspel, iets wat nogal wat stof doet opwaaien. Alle export-bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Anton Nijssen Zonen verhuizen naar Bovenkarspel en worden ondergebracht in de nieuwe vennootschap Anton Nijssen Export B.V. Na een jaar wordt deze samenwerking weer gestopt door de Algemene Ledenvergadering van de CNB. Met de oprichting van de handelsfirma "Anton Nijssen Floriade BV." maakt Cor J. Nijssen een nieuw begin. Zo ook begint Huub van Poorten de onderneming Scan Export B.V. In 1982 krijgt Cor J. Nijssen in een van de hallen van de CNB in Bovenkarspel een ernstig ongeluk, dat hij niet overleeft. Andy neemt als oudste zoon de eerste tijd de zaken waar. Uiteindelijk brengt hij de zaak onder bij het bedrijf Konink lijke Gebroeders van Zanten B.V. te Hillegom. Als bestuurslid van de Groep Verre Landen, als bestuurslid van de Groep Oost-Europa en als lid van het Dagelijks Bestuur gedurende acht jaar heeft Cor J. Nijssen een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Bond, zo memoreert het Dagelijks bestuur van de Bond van Bloembollenhandelaren in haar Bulletin van 2 september 1982. 59

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 61