wordt gekweekt, verdien je er aan en weinig tot niets, als er op de markt weinig vraag naar is. Iets anders waarmee Santpoort zich op de kaart heeft gezet, is het certificeren. Vroeger was er eigenlijk niets om de kwaliteit aan te geven. Voor de export waren het vaak de eisen van het invoerende land, die tot kwaliteitscontro le en certificeren leidden. Er is destijds in Santpoort een groepje gevormd met o.a. de heer Vet uit Venhuizen en Piet Nijssen die bij collega's hoog in aanzien staan, dat gaat werken aan een soort kwaliteitscertificaat. Het gebeurt in samenwerking met Prof. Ir. E. Schenk als adviseur van de KAVB. Zij bezoeken bedrijven en reiken certificaten uit. Kwekerij Van Duijn aan de Biezenweg werkt er ook aan mee en heeft een speciaal hoekje op zijn bedrijf, waar bollen worden opgeplant ter controle. Dit systeem wordt geaccepteerd door de sector en is uiteindelijk uitgerold over heel Nederland. Ook met het vervroegen en remmen van de bloeitijd van tulpen is Piet bezig geweest. Hij werkt daarvoor een tijd- Bedrijfsgebouwen aan de Dinkgreuelaan. lang samen met de koelhuizen in IJmuiden, later gebeurt dat in een koelhuis aan de Biezenweg. Nieuwbouw en verhuizing In 1952 worden aan de Dinkgrevelaan nieuwe bedrijfsge bouwen gerealiseerd. Na het overlijden van Piet (1889-1955) wordt het bedrijf voortgezet tot begin jaren '70. De gemeente Velsen heeft dan de gronden onteigend ten behoeve van woningbouw. In 1973 wordt het bedrijf formeel opgeheven. De broers Jaap en Gerrit gaan in de export en Pietzoon gaat verder met het veredelen. Hij heeft twee zonen, Piet jr. en John, die mee doorgaan in het bedrijf P. J. Nijssen Zn. Er worden verschillende nieuwe tulpenvariëteiten ontwik keld, zoals Romy Schneider, de Dom Helder Camara en de Martine Bijl, zie pag. 45, afb. 2. Vanwege de onteigening van de gronden in Sant poort-Noord zijn ze gedwongen het bedrijf te verplaatsen. Zij huren dan eerst grond en een bollenschuur aan de Rijksweg, waar nu de nieuwe Gamma is gevestigd. Later komt er een stuk bij aan de Vromaadweg en ook op een perceel aan de Slaperdijk en in de tuin voor De Weyman worden bollen gekweekt. Piet jr. opent in 1991 de Tuin Super bij het Motorhuis in de Velserbroek, waarmee hij in 2006 stopt. Zijn broer John is met zijn veredelingsbedrijf "John Nijssen Bloembollen" tot 2010 doorgegaan in De Biezen en bij De Weyman, zie pag. 45, afb. 1. Nog steeds zijn de twee broers John en Piet betrokken bij de bollenteelt. De kraam van hun opa Piet Nijssen is de basis geweest van het veredelingsbedrijf Hybris in Abbe- kerk, waarin met vijf bedrijven wordt samengewerkt. In het voorjaar van 2017 hebben zij met de nieuwe rose tulp "Sisi" op de Vaktentoonstelling in Zwaagdijk de Interpo- lisprijs voor de beste tulp 2017 gewonnen. Inzet voor de afdeling Santpoort voor de KAVB Piet Nijssen Pietzoon is in de zestiger en zeventiger jaren actief in de afd. Santpoort van de KAVB. De speciale tentoonstellingscommissie van de afdeling bestaat uit G. Wigchert, voorzitter, C. van Duijn, secretaris, W. Jansen, bestuurslid, en P. Nijssen als penningmeester. In die peri ode zijn mooie tentoonstellingen ingericht, die bezoekers uit heel Nederland trekken. Aanvankelijk worden ze in een van de horecaondernemingen in Santpoort-Noord gehouden, maar als ze meer omvang krijgen, worden ze onder de naam Floriade Santpoort in Beeckestijn georga niseerd. Zie ook het artikel "Bloembollenteelt voor, in en na de Tweede Wereldoorlog" op pag. 25 Met dank aan Piet Nijssen jr. en Casper van Duijn Bronvermelding Weekblad voor Bloembollencultuur van KAVB Vergaderverslagen Afdeling Santpoort van KAVB 1952-1980 Fotocollectie Piet Nijssen jr. 61

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 63