Stichting Santpoort Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat 40 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sanerings plannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 400 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen en het dorpskarakter te behouden. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Haar visie geven op (voor-) ontwerp bestemmingsplannen of omgevingsplannen. Meepraten bij de visieontwikke ling op het gebied van monumentenzorg, landschap, groen, verkeersbeleid en andere infrastructurele voorstellen van de Gemeente Velsen. Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aantekenen tegen aantastende verbouwings- of sloop- plannen van bestaande (potentiële) monumenten. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en de open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Bestuurders, bewoners en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten van Santpoort en haar landelijke omgeving. Daartoe wordt o.m. eens per jaar het jaarboek "De Zandpoort" uitgebracht. Daarnaast wordt regelmatig kennis en actuele informatie verspreid via nieuwsbrieven, facebookpagina, website en lokale pers. U kunt zich via www.stichtingsantpoort.nl gratis abonneren op de nieuwsbrief. De Stichting heeft een omvangrijk extern netwerk opgebouwd die zij in haar activiteiten kan betrekken en aanspre ken. Aanmelden als donateur of vrijwilliger Om haar werk mogelijk te maken, kan de Stichting niet zonder de geldelijke ondersteuning van donateurs en de inzet van vrijwilligers. U kunt zich op stichtingsantpoort.nl aanmelden als donateur of vrijwilliger of een mail sturen naar stichtingsantpoort@gmail.com

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 87