L. S. tram vanuit Santpoort. Ook wilde men een serie le zingen organiseren over de Vrouw en het Onderwijs, maar dat is bij plannen gebleven. Wel kwam in 1917 Dr. Barnouw uit Haarlem twee keer naar Santpoort om lezingen te geven over 'Besmetting, Ontsmetting en Zindelijkheid' en daarna over 'Licht, Lucht en Leven'. In de loop van 1916 nam de schaarste aan brandstoffen toe. In dat kader werd er begin januari 1917 een lezing georganiseerd over "het toebereiden van verschillen de spijzen in de hooikist, wat veel arbeid en brandstof bespaart... Ook zal worden aangetoond hoe men met weinig moeite zelf een hooikist kan maken", aldus de aankondiging. Een houten kist en een handvol hooi is voldoende.19 "Het is zo eenvoudig dat een jongen van twaalf het best doen kan" stond er enthousiast in de IJmuider Courant, die het een 'uitstekend idee' vond.20 De bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk en de aanwezigen mochten proeven van de bereide spijzen. Het was een succesvolle bijeenkomst met zestig aanwe zigen, "het was een gezellige avond" aldus het Bloemen- daalsch Weekblad "er is gekookt, gesmuld en gelachen."21 Het Bestuur van de Afdeeling ging zelfs over tot actie. Het stuurde een brief naar B&W van de Gemeente Vel- sen, waarin het voorstelde om dezelfde demonstratie op verschillende plekken binnen de gemeente te houden. Er werd ook een verzoek aan verbonden. De gemeente had in een circulaire aangekondigd dat elke ochtend van acht uur tot half elf de druk op het gas verminderd zou worden. Dat zou echter een probleem opleveren voor gezinnen die om twaalf uur het middagmaal gebruikten en dit met be hulp van een hooikist wilden doen. Het Bestuur van de Af deeling verzocht daarom aan het College van B&W om de drukverlaging op een ander moment van de dag te doen. Men kreeg geen gehoor bij de Gemeente. Deze ant woordde dat het grootste deel van de gasgebruikers be hoort tot de arbeidersklasse, "waar men meestal niet op de hoogte is van het gebruik van hooikisten en zich ook niet gemakkelijk daartoe laat brengen." B&W achtte het niet wenselijk om de druk te gaan regelen "naar kook- wijzen, welke slechts sporadisch worden toegepast."22 Het lijkt er op of het Bestuur van de Afdeeling daarna ge- meend heeft een goedkoper alternatief te moeten aan bieden. In december van hetzelfde jaar organiseerde het weer een avond, nu over het maken van een zg. kookzak. Er werd expliciet vermeld dat deze de duurdere hooikist zou kunnen vervangen. Bond voor Vrouwenkiesrecht. Brandstoffenbesparing. - KOMT ZELF EEN KOOKZAK MAKEN. De aankondiging van de avond waarop leden en andere belangstellenden kunnen leren een kookzak te vervaardigen De bibliotheek Geïnspireerd door de jaren bij de Afdeeling Bloemen- daal werd al op de eerste vergadering van het Bestuur van de Afdeeling een 'Bibliotheekje' opgericht om de "leden op de hoogte te brengen van het vrouwenvraag- stuk."23 De bibliotheek bestond aanvankelijk uit giften. Annie Cremer-Hogan schonk een grote verzameling boeken en brochures. Henriëtte de Clercq zorgde voor 'Hilda van Suylenburg', de bekende feministische ro man van Cécile de Jong van Beek en Donk. Van Spaarn- berg kwam Annie Fontein met een stapel afleveringen 19 BvVK, IAV 00000295 inv.nr.245, Afd. Santpoort, Aankondiging lezing 2 jan.1917. 20 IJmuider Courant (hierna IJC) 23 december 1916. 21 BW 6 januari 1917. 22 BvVK, IAV 00000295 inv.nr.244, Afd. Santpoort, Briefwisseling J. van den Bergh van Eysinga-Elias namens de Afdeeling Santpoort en B&W Velsen. ®<gg)3g)(3g)Qg)<5cj)3g) Op Vrijdag 14 December, 's avonds oife half acht, in de bewaarschool van Mevrouw Wüste, zal op een bijeenkomst gelegenheid zijn om van oude kranten, een lap cretonne en een lap katoenen flanel, onder leiding van Mevrouw Cohen Tervaert uit Haarlem, een kookzak te vervaardigen, die de duurdere hooikist kan vervangen, en die ook geschikt is voor landarbeiders om hun eten warm in te houden. f Cretonne en flanel stelt het Afdeelings-Bestuur tegen kostenden prijs beschikbaar. Wie zelf een lap heeft, brenge die mede. De secretaresse ontvangt gaarne bericht van leden en andere belangstellenden die een kookzak wenschen te ver vaardigen. Neemt de maat van uw pan mede: hoogte en middellijn van den bodem en in papier nageknipt het model van bodem en deksel. Namens het Bestuur: S. VAN WORT, Secretaresse. N.B. Toegankelijk voor leden en belangstellenden. Atria, Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht IAV00000295inv. nr. 245 Afdeeling Santpoort, convocaties en circulaires 23 BvVK, IAV 00000295 inv.nr.0246, Afdeeling Santpoort, Jaarver slag 1916. Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 13