van het maandelijkse tijdschrift 'Leven en Werken', een tijdschrift voor meisjes en jonge vrouwen, dat vanaf 1916 verscheen onder redactie van o.a. Annie Salomons; ook de jaren daarna werd de bibliotheek er mee ver rijkt. Toen de bibliothecaris mw. Runnard klaagde, dat er te weinig werken waren, beloofde Jeannette van den Bergh van Eysinga, dat ze nog een kijkje zou nemen in de boekenafdeling van haar huis. Later werden er, als de financiën dat toelieten, ook boeken gekocht. In 1919 schafte men nog op voorstel van de voorzitster de vol ledige werken van Multatuli aan. Niet toevallig, in deze jaren schreef zij zelf twee boeken over deze schrijver. De bibliotheek bevatte dus niet uitsluitend boeken die een directe relatie hadden met het vrouwenvraagstuk. De bibliotheek vond een plek in de Bewaarschool van mw. Wüste. De leden van de Afdeeling konden de boeken gratis lenen. De belangstelling voor de bibliotheek viel te gen. Op een ledenvergadering benadrukte Jeannette van den Bergh van Eysinga dat het toch belangrijk was om de boeken en brochures aandachtig te lezen, zodat men zich op de hoogte kon stellen van wat vrouwen zoal konden doen en ook van wat het streven van de Bond was, als het vrouwenkiesrecht zou zijn verkregen. Toch waren er in 1917 slechts negentien lezers ingeschreven en waren er maar drie a vier trouwe klanten. In 1918 besloot men de boeken onder te brengen bij de Volksbibliotheek. Olga Wüste-von Gotsch had in 1890 op het terrein van Spaarnberg een Bewaarschool gesticht (nu: Wüstelaan 79). De Afdeeling Santpoort van de Bond voor Vrouwenkiesrecht mocht hier bijeenkomsten houden. Ook het bibliotheekje van de Afdeeling was hier gevestigd. Politieke activiteiten De Bond was, zoals eerder vermeld, niet van zins in een politiek kamp terecht te komen. Steeds werd er weer op gehamerd dat men een vereniging wilde zijn voor alle voorstanders van vrouwenkiesrecht, zonder zich daarbij uit te spreken over tijd en tempo van invoering. Het is niet gemakkelijk om een indruk te krijgen hoe vaak er door de vrouwen van de Afdeling Santpoort gesproken werd over de kwestie van de invoering van het kiesrecht en welke opvattingen men daarover had. Op de bestuursvergaderingen en ledenvergaderin gen werd wel over politiek gesproken, meestal naar aanleiding van de agenda van de landelijke Alge mene Vergadering van de Bond, maar de inhoud van de discussies wordt helaas niet weergegeven. Jaarlijks koos men afgevaardigden voor de Algemene Vergadering. Vergeleken met sommige andere afdelin gen waren de vertegenwoordigers van Santpoort trou we bezoekers van deze vergaderingen, maar ze voer den daar blijkens de verslagen vrijwel nooit het woord. Een enkele keer komt er iets naar voren. Eind 1915 kwam het kabinet Cort van der Linden met voorstellen voor een grondwetswijziging: algemeen mannenkiesrecht en passief kiesrecht voor vrouwen en de mogelijkheid om op een later tijdstip actief vrouwenkiesrecht mo gelijk te maken. Dit leidde tot heftige discussies van voor- en tegenstanders van het vrouwenkiesrecht. In de BvVK ontstond er een discussie over de aanstaande grondwetswijziging en of de Bond haar gematigde opstel ling moest wijzigen. De Afdeling Zandvoort deed daarbij een voorstel om direct al de Statuten te wijzigen en vast te leggen dat de Bond voor invoering van gelijk kiesrecht man en vrouw was. Santpoort steunde dit voorstel, dat echter voor veel deelnemers aan de landelijke vergade ring te radicaal was. Het zou in feite betekenen dat de Bond de invoering algemeen mannen- en vrouwenkies recht ondersteunde. Er werd een commissie benoemd, een vaker voorkomende manier om een standpuntbe paling in een ingewikkelde kwestie vooruit te schuiven. Ook de Afdeeling Santpoort was alert ten aanzien van haar politieke neutraliteit. De bestuursleden kwamen, gezien hun sociaaleconomi- sche achtergrond, hoogstwaarschijnlijk uit liberaal ge- najaar 2018 Stichting Santpoort 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 14