^5» Stichting Santpoort najaar 2018 ding. De heren houden zich druk bezig met kaarten en roken, terwijl het personeel de provisiekast leeghaalt. Onderschrift zou moeten zijn: "Aldus geschiedde in het distributiejaar 1918 te Velsen en andere ge meenten. Terwijl de mannen aan het hoofd van de huishouding staan, verdwijnen ongemerkt de voor raden." Het Hoofdbestuur vond het een aardig idee, maar had er helaas geen geld voor, was de reactie. Vlak voor de verkiezingen op 16 mei organiseerden de Afdeeling Santpoort van de BvVK en de Economische Bond, afdeling IJmuiden een avond in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Net als de andere keren vond de avond plaats in Café Enzerink aan de Hoofd straat. Spreekster was de enige vrouwelijke kandidate voor de gemeenteraad mw. Beers-Kerrebijn (uit IJmui den). De Gemeenteraadsverkiezing liep gunstig af voor mw.Beers, dankzij voorkeurstemmen nam zij als eerste vrouw plaats in de Gemeenteraad van Velsen. Vrouwen krijgen actief kiesrecht Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen was het eigenlijk al duidelijk: eerder dan verwacht kregen ook vrouwen het actieve kiesrecht. Onder invloed van revolutionaire woelingen in het buitenland en de zogenaamde 'mis lukte revolutiepoging' van de SDAP-voorman Troelstra in eigen land, werden versneld hervormingen door ge voerd. In mei 1919 werd een initiatief wetsvoorstel van de liberaal Marchant aangenomen in de Tweede Kamer. In de verslagen van de Afdeeling Santpoort is niets te lezen over de vreugde die dit bij het bestuur en de leden gegeven moet hebben. De IJmuider Cou rant vermeldt in een bericht dat de Afdeeling Sant poort afreist naar Scheveningen voor een feestelijke bijeenkomst om het vrouwenkiesrecht te vieren.30 Het Bestuur had een circulaire gestuurd om de leden op te wekken aan deze bijeenkomst deel te nemen. Per 1 januari 1920 was het actief kiesrecht voor vrouwen een feit. In 1922 werd dit ook vastgelegd in de grondwet. Het doel bereikt, wat nu? Het verkrijgen van het vrouwenkiesrecht bete kende dat een doelstelling van de vrouwenbewe- 30 IJC 12 juni 1919. ging, waar men zich sinds de eeuwwisseling in hoofdzaak op gericht had, bereikt was. Wat nu? De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ging verder als Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht fuseer de in maart 1920 met de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland tot de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen. De Santpoortsche Vrouwenclub Terwijl de Afdeeling Santpoort zich inspande om zo veel mogelijk vrouwelijk kandidaten te krijgen voor de Gemeenteraad, werd er ook gesproken over de naamsverandering van de Bond. Er werden door de Afdeeling namen aan het Hoofdbestuur voorgesteld: Bond ter verkrijging van vrouwen in het bestuur van Stad en Land of Bond voor Maatschappelijke Opvoeding. Maar nadat de fusie had plaatsgevonden, besloot de Af deling Santpoort een eigen weg te gaan als 'Santpoort- sche vrouwenclub'. De leden voelden niet veel voor aansluiting bij de Unie voor Vrouwenbelangen. De Unie kreeg immers geen eigen maandblad en geen betaalde propagandiste. Dat betekende, dat de leden er niet veel profijt van zouden hebben, aldus de vergadering, terwijl de contributie omhoog zou gaan. Dit was een belangrijk thema. Een contributie van f 1,50 vond men te hoog. Het minimum van f 0,50 bleef gehandhaafd, zodat geen le den zouden afhaken, die geen hogere contributie zouden kunnen betalen.31 Om te voorkomen dat de Santpoort- sche Vrouwenclub een geïsoleerd clubje zou worden, sloot de club zich aan bij de Nationale Vrouwenraad.32 De strijd voor vrouwenkiesrecht was voorbij, maar naast de activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen ging alles gewoon door: in 1920 werden er twee cursusavon den over gezondheidsleer en een moedercursus voor jonge meisjes en vrouwen boven de 18 georganiseerd. Als vanouds in de Bewaarschool van mevrouw Wüste. 31 BvVK IAV 00000295, inv.nr 242, Afd. Santpoort, Huishoudelijke vergadering 1920. 32 De Nationale Vrouwenraad van Nederland was in 1898 opgericht om het contact tussen de Nederlandse vrouwenorganisaties te verbeteren. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 17