de kerk om de nacht door te komen; de kachels waren al opgestookt voor de zondagsdienst. Maar iets ging er die nacht fout, er brak een vernietigende brand uit. De aan wezige personen konden de kerk ontvluchten, maar alar meerden niet de brandweer. De brand werd in de nacht rond half drie ontdekt door de tuinman en de koetsier van de buitenplaats Vlugthoven van de heer Enschedé. Deze buitenplaats lag ten oosten van de kerk. Snel werd opperbrandmeester Keers van de vrijwillige brandweer in het dorp gewaarschuwd. Normaal werden de kerk klokken geluid om de brandweerlieden te waarschu wen, maar dit ging nu niet omdat de kerk zelf in brand stond. Met trommelslag en een noodklok werden de brandweerlieden en de dorpelingen gewaarschuwd. Het duurde dus allemaal wat langer dan normaal. Waterlei ding was er in die tijd nog niet, dus het bluswater moest gehaald worden uit de vijver van het buiten Zorgvrij van de heer De Clerck, die op 200 meter afstand lag. Zo snel mogelijk werden de slangen door de brandweerlieden en de dorpelingen uitgelegd. Maar intussen was de kerk niet meer te redden en werd alle aandacht gegeven aan het behoud van de openbare lagere school en de Gemeen- tesecretarie aan de andere kant van de weg. Het vuur was zo heftig dat ook de secretarie werd aangetast. Met moeite konden de overige percelen behouden worden. Een geluk was dat de wind goed stond ten opzicht van een rieten dak en een hooischelf in de omgeving van de kerk, anders hadden ook deze een groot gevaar gelopen. Het dak van de kerk verbrandde heel snel en het duur de niet lang of de toren stortte in. Tezamen met de toren kwam de kerkklok met een diameter van ongeveer 80 centimeter met donderend geraas naar beneden. Alleen de consistoriekamer wist men te behouden. Uit de kerk kon niets worden gered. Het archief van de kerkenraad ging verloren, dat van de kerkvoogdij bleef behouden. Van de fraaie preekstoel, vele oude Bijbels en gezangboeken van de eigenaren van de buitenplaatsen rond Santpoort, een marmeren gedenkplaat voor wijlen Ds. Laurillard en van het orgel bleef niets gespaard. Rond half zes in de ochtend was men de brand meester. Van de uitgebran de kerk stonden alleen de muren nog overeind. De pre dikant Van de Bergh van Eysinga was voortdurend aan wezig geweest bij de bluswerkzaamheden. Maar dit alles De afgebrande kerk v;„; Bron: Beeldbank, Noord Hollands Archief Haarlem 19 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 21