verhinderde hem niet om in de ochtend de predikbeurt in Voorburg te vervullen. In de avond leidde hij weer de dienst in één van de lokalen van de openbare school die welwillend door het gemeentebestuur ter beschikking was gesteld. In de vroege ochtend was burgemeester Verloren van Themaat de schade in ogenschouw komen nemen. De opperbrandmeester verklaarde aan de pers dat hij blij was dat de brand tot de kerk beperkt was ge bleven. Het bluswerk was, wanneer men rekening houdt met de sneeuw die dik op de buitenwegen lag, voorspoe dig gegaan. Over de oorzaak van de brand kon hij wei nig zeggen, maar het was niet onmogelijk dat de brand door één van de kachels was ontstaan, hoewel deze door de verzekeringsmaatschappij goedgekeurd waren. Maar hij haalde ook aan dat de kerk met elektra verlicht werd, mogelijk kon kortsluiting ook de oorzaak zijn. De geblakerde muren en de verkoolde resten van de kerk vertoonden een droevig schouwspel. Maar men bleef niet bij de pakken neerzitten. De herbouw van de kerk Al snel had baronesse Wüste-Von Gotsch een vaste ruimte beschikbaar gesteld voor het houden van de kerk diensten. Dit was een lokaal in de door haar gestichte be waarschool aan de Wustelaan. Hier werden regelmatig collectes gehouden voor het bouwfonds dat opgericht was ten behoeve van de herbouw van de kerk. De ver zekering was royaal en keerde 16.130 gulden uit. Maar dit was niet toereikend. Voor het overige geld voor de her bouw werd een commissie opgericht die bestond uit me- De afgebrande kerk In de avonddienst gehouden in het lokaal van de openbare lagere school, ging dominee Van de Bergh van Eysinga in op de tekst van het verhaal van Mo- zes bij het brandend braambos, dit naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen nacht. vrouw Cremer-Hogan van Duin en Kruidberg, Mevrouw baronesse Wüste-Von Gotsch van Spaarnberg, Mejuf frouw Enschedé van Vlugthoven, mevrouw de Clercq- Teding van Berkhout van Zorgvrij, mevrouw Voorst van Beest en de heer Kruimel. Bron: Beeldbank, Noord Hollands Archief Haarlem najaar 2018 Stichting Santpoort 20

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 22