Dat alle beetjes helpen gold ook voor die tijd. Dominee Van de Bergh van Eysinga had een boekje geschreven onder de titel "Wacht U voor kwaadsprekerij". Dit boek je werd in september 1917 uitgegeven door de uitgeverij Eikelenboom in Santpoort en in de handel bracht voor 15 cent ten bate van de Hervormde Gemeente in Santpoort. De inwijding van de kerk Op zondag 25 oktober 1917 was het zover dat de nieuwe kerk om half drie ingewijd kon worden ingewijd. Twee uur daarvoor was de kerk door de commissie van bij stand overgedragen aan het kerkbestuur. De commissie had zich, zoals de pers het verwoordde, ijverig en met opofferende bemoeienis gewijd aan de totstandkoming van de kerk. Hierbij werd door de architecten Mulder en Asdonk een geschenk aangeboden voor de consistorie kamer. Dit werd met dank aanvaard door de kerkvoogd de heer Van Voorst van Beest. De kerk had nog geen nieuw orgel, maar onder de tonen van het hulporgel dat het "Lobgesang" van F. Mendelsohn ten gehore bracht, betrad predikant Van den Bergh van Eysinga de kansel. Omlijst door psalmen en gezangen hield de predikant een indrukwekkende feestrede, die refereerde aan de Profeet Haggaï, 2e hoofdstuk, vers 10 b: "En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer der Heerscharen". Hierbij ging hij ook in op de Eerste We reldoorlog die in deze tijd plaats vond. De leden van de Commissie van Bijstand werden toegesproken, zij kregen voor hun inzet kerkboeken aangeboden met koperen slo ten. Verder werden toegesproken de commissaris van de Koningin de heer A. Röel, de burgemeester H. Verloren van Themaat, vertegenwoordigers van de Synode, het Classicaal Bestuur, de Vrijzinnig Hervormde uit Haarlem, van de Evangelische Maatschappij en andere personen die betrokken waren bij de herbouw van de kerk. Hieron der de heer Tideman van de Evangelische Maatschappij, hij had een portret van Luther geschonken voor de Con sistoriekamer. De heer Carp had een schilderij geschon- Tweede van rechts de predikant Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga, links van hem zijn echtgenoteJeanette Elias in 1940 toen zij 60 jaar oud werd. Hij was predikant in Santpoort tot 1936. Bron: Beeldbank, Noord Hollands Archief Haarlem najaar 2018 Stichting Santpoort 22

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 24