^5» Stichting Santpoort najaar 2018 ken met een afbeelding van "Jezus aan het kruis". De heer Frenery uit Bussum die belangeloos het kerkgebouw ver sierde met prachtige houtsnijkunst. De heren Asdonk en Mulder voor hun ontwerp van de kerk en de pastorie. De dienst werd bijgewoond door ongeveer 450 perso nen. De predikant sloot de dienst af met dank aan de kerkvoogdij die zo goed had ingezien om de herbouw te leggen in de hand van de Commissie van Bijstand en een gelukwens aan de kerkenraad dat men tezamen nog vele jaren tot heil van de gemeente werkzaam mag zijn. Wat de pers er over schreef In de pers werd uitgebreid aandacht besteed aan de in wijding van de kerk. Hierbij werd ingegaan op de historie van de oude kerk, de predikanten die hier waren voorge gaan, de brand en de herbouw. Hieruit een paar citaten: Het is een zeer sterk en hecht gebouwd kerkgebouw, dat echter uitwendig door vele gemeentenaren en ande ren niet fraai wordt gevonden, evenmin als de nieuwe pastorie die op den hoek van den Brederoschen weg ge bouwd werd. De smaken verschillen en zo is dat hier ook het geval, evenals met de Amsterdamsche Beurs, die ook en volgens zeer velen "terecht", een toonbeeld van wan smaak en plompheid is genoemd. Aan de nieuwe kerk en pastorie te Santpoort zijn geen kosten gespaard om haar deugdelijk en degelijk te doen bouwen, in weerwil van de zorg der tijden en de duurte der materialen. Men heeft zelfs heiwerk doen verrichten alvorens de fun deringen te leggen, hetgeen tot nu toe nooit te Santpoort was vertoond en wegens den hoogen zandgrond over bodig werd geacht. Verderop in het artikel gaat men verder met: Preekstoel, banken en meubelen zijn zeer fraai, alles van eikenhout. Voorop het doophek staat het wapen der kerkelijke ge meente, dit is het kasteel of liever "de Ruïne van Breder- ode" met de spreuk: 'Wij vergaan, Gij blijft'. In dit bericht werd gesproken over het "wapen der kerke lijke gemeente" dit was er wel maar was, in tegenstelling tot dit bericht, niet aangebracht op het doophek. Wel was hier het wapen van de gemeente Velsen in aangebracht. Ook toen zat de pers er wel eens naast. Als laatste over de bouw: Tot nu toe ontbreken nog aan de kerk een luidklok, uurwerk en orgel. Doch die zullen er ook wel spoedig komen, want het is hier terecht: waar een wil is, daar is ook een weg. Het zij hier gezegd: deze stichting geniet de hooge bescherming der hier woon achtige millionairs, die bouwden naar hun smaak en de directie uit handen der kerkvoogden hadden overgeno men. Daarna werd ingegaan op de geschiedenis van de oude kerk en de brand waarvan gemeld werd: Hoewel de oor zaak onbekend bleef, is het vuur waarschijnlijk door de kachels aangekomen. De meeste inwoners van deze plaats betreuren nog altijd den ondergang van het oude kerkje met zijn eleganten gevel en aardigen toren. Daarna volgde een lijst met een korte vermeldingen over de predikanten die voorgegaan waren in het verleden. Eén van de laatste vermeldingen was de verkoop van de oude pastorie aan de Hoofdstraat die 7000 gulden had opgebracht. Ook de nieuwe pastorie aan de Burgemees ter Enschedélaan was in 1917 gereed gekomen en door de predikant gebruik genomen. Uit de berichtgeving in de pers blijkt dat het college van Burgemeester en Wethou ders het verzoek voor een nieuwe luidklok nog niet had gehonoreerd. Het uurwerk en het orgel Zoals in de pers al was voorspeld kwamen het uurwerk en het orgel er ook, met de steun van de vermelde mil jonairs. Al in november werd het uurwerk in de toren ge plaatst dat vervaardigd was door de firma Eysboots uit Assen. Het was een geschenk van mejuffrouw Enschedé van Vlugthoven. Of hier een nieuwe luidklok bij was is niet duidelijk. De aanschaf van het nieuwe orgel duurde langer. Pas in oktober 1924 werd het nieuwe kerkorgel ingewijd. Het orgel was gebouwd door de firma Steinmann en Vier dag uit Enschedé, waarvan de dispositie (de speeltafel, registers enz.) en het front was ontworpen door de heer H.C. van Heyst, organist van de Hervormde gemeente te Santpoort. Het orgel bevat drie torens en twee vlakke schilden en werd in Slavonisch eikenhout uitgevoerd in overeenstemming met de meubels in de kerk. De speel- 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 25