Sandpoort, by de Westlaan, voorzien van een extra groot Paardenstal voor 26 Paarden, een Koestal en Knechtska mer, met nog een meest nieuw Wagenhuis, kunnende ook daarin 20 Paarden gestalt worden; voorts een extra groot Erf, met een Slingerboschje, Moestuin, Aspergie- bedden Over de nieuwe herbergier lezen we: "WORDT GEAD VERTEERD dat 't LOGEMENT de GROENE VALK in de Santpoort, boven Haarlem, van Castelein verandert is, en thans bewoond wordt door LODEWYK HIPPE, die zyn dienst presenteert aan alle Heeren en Dames, zo tot Maaltyden als Logement, verzekerende een ieder van een prompte en civiele bediening." Moeilijke tijden Er breken nu wisselvallige tijden aan onder de Bataafse Republiek en in de Franse tijd. De handel stagneert. Er zijn meldingen van insolventie van (voormalige) bewo ners, pensiongasten of herbergiers-exploitanten. Een potentiële koper verwacht men in deze moeilijke tijden niet. In 1799 wordt te huur aangeboden: "Een zeer gere nommeerde en ter neering staande herberg genaamd De Groene Valk met deszelfs capitale huizing, voorzien van verscheiden boven- en benedenkamers, stalling voor verscheidene paarden en koeyen, te bevragen bij Hendrik Kromhout te Velzen, en bij Gerrit van den Aartweg in de Zandpoort." In 1800 wordt de Groene Valck door Kromhout en Van den Aartweg verkocht aan de Amsterdammer Dirk Wes- sels, kennelijk als beleggingsobject, met als beschrijving: "herberg met stallingen, schuuren, doorrij, erve en wer- ve", met "eigen vrije uit- en inweg van en naar de Bre- derooselaan of -weg". In 1806 is er weer eens een faillissement; er komt een op roep met betrekking tot belanghebbenden bij de insol vente boedel van Jacob Witteman en Neeltje Bouwens gewoond hebbende in de herberg Groene Valk. Vervol gens staat de herberg te koop: "Men zal ten Huize van Antonij Vreem, Castelein in 't logement te Velzen, pu- blicq verkoopen: Een wel ter Neering staande LOGEMENT of HERBERG, genaamt DE GROENE VALK, benevens derzelver Stalling voor Koeijen en Paarden; alles zoo als hetzelve drie dagen voor de Verkooping is te zien, mits zig adresseerende bij Gt [Gerrit] van den Aartweg. Inmid dels is hetzelve Perceel uit de hand te Koop, te bevragen bij Hend. Kromhout Mr Timmerman te Velsen. Zullen de Veilconditie, benevens de Bewijzen van Eigendom te zien zijn ten Kantore van Mr C[ornelis] C[onstantijn] van Val kenburg, Schout en Secretaris te Velsen." Zodoende verkoopt Dirk Wessels in 1806 de herberg aan Abraham Snijders, sinds 1797 al eigenaar van de be langrijkste herberg van Santpoort, De Weijman. Snijders overlijdt al een half jaar later. Zijn weduwe Euphrosina Anspach maakt in de dan gangbare larmoyante stijl zijn overlijden publiekelijk bekend: "Heden trof mij en mijne vier onnoozele onschuldige] Kinderen de gevoelige slag, mijn waarden Man, ABRAHAM SNIJDERS, oud 43 Ja ren, onder welke ik circa 9 Jaren in de Echt vereenigd was, is mij, na eene hevige Ziekte van 8 Dagen, door den dood ontrukt; geve van dit voor mij zoo smertelijk verlies ken nis aan Vrienden en Bekenden, verzoeke van Condolean- tie-Brieven verschoond te blijven. Zandpoort onder Vel sen, den 24 Maart, 1807. E. Anspach Wed. Am. Snijders." Euphrosina laat de volgende dag de eigendomsrechten van haar erfgenamen bij de Velsense secretaris vastleg gen. Twee jaar later laat zij, in verband met haar huwe lijk buiten gemeenschap van goederen met de nieuwe waard van de Weijman, het exclusief recht van haarzelf en haar kinderen op de twee herbergen nogmaals re gistreren. Nu wordt echter wat betreft de Groene Valk gesproken van een "geweesen herberg of logement". In deze jaren krijgt de Groene Valk een andere bestemming. Dat laatste bleek ook al uit een familieadvertentie: "ON DERTROUWD Jacob van Braband en E. Anspach Wed. Am. Snijders Sandpoort den 14 van Grasmaand [april]." Daaronder in cursief: "Wijrecommenderen ons in ieders gunst en beloven een prompte en civiele bediening, in 't Logement de Weyman". Er wordt dus niet gesproken over de Groene Valk. Spiegel van Santpoorts welvaren De frequente aankondigingen van publieke verkopingen in de herberg weerspiegelden ook het sociaalecono- misch karakter van het dorp Santpoort en de heerlijkheid Velsen: een puur agrarisch gebied, met een randje van 27 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 29