^5» Stichting Santpoort najaar 2018 aan de gevolgen van een Borstkwaal, overleden. Met mijne twee nog jonge overgeblevene Kinderen betreur ik met gevoel dit voor mij zoo smertelijk afsterven. Verzoe ke van Brieven van Rouwbeklag te worden verschoond. MARGARETHA MAGDALENA VAN AKEN. Wd. C.G. Cast Zandpoort, den 6. Januarij 1818. PS. De Vleeschhouwerij, zal door mij worden gecontinueerd; bevelende mij bij voortduring in de toegenegenheid van des Overledenes geëerde Begunstigers en Vrienden Van dat continueren komt niet veel terecht. Twee maan den later overlijdt Margaretha en luidt het: "Alle degenen die iets te pretenderen hebben van, ofte wel verschul digd zijn aan, den boedel van wijle de Weduwe George poort. Zijn alle de voorgeschrevene goederen te voor schijn gebracht door Suzanna Arnoux Wed. Barend van Aken moeder van de overledene Margaretha Magdalena van Aken. Die goederen werden aangetroffen in een op kamer boven de kelder voor aan de straat (daarin onder meer een noteboom kabinet begroot op 10 gulden); op de schoorsteen schouw] en op een tafel; in de bene denkamer wordt in de kast en in de bedstee gekeken; ver der doorzoekt men het voorhuis; de agterkeuken; de kel der; op de vliering of zolder; en in de stal of schuur staan een langstaart vos (paard) begroot op 60 gulden en een kar waard 14 gulden; plus groen jong, vers] hout ad 20 gulden. Men krijgt zo een indruk van huis en waardevolle spullen. De totale inventaris beliep 565,55 gulden. Advertentie voor veiling Huis no 105 aan De Zandpoort, Opregte Haarlemsche Courant, 19 november 1822 Gotlieb Cast, in leven vleeschhoudster aan de Zandpoort en op den 6 Maart laatstleden overleden, gelieven voor of uiterlijk op den 15 April aanstaande daarvan opgave te doen aan GERRIT van AKEN, aan de Zandpoort voor noemd." Gerrit, broer van de overledene, treedt op als voogd van Barend en Suzanna. Hij is timmerman te Castricum; bij de verkoop van het pand, vier jaar later, in 1822, aan de heer Köhler, is hij timmermansknegt te Sandpoort. Zijn collega-voogd is Johan Frederik Lette(n)meijer. Deze uit Beieren afkomstige vleeschhouder trouwde in 1811, toen hij nog in de Roosedwarsstraat in de Jordaan woonde, in tweede echt met de 30-jarige in Velsen geboren Anna Maria van Aken (tante van de twee wezen), die bij haar huwelijk "dienstbaar" was dienstbode] en op de Prin segracht woonde. Haar twintig jaar oudere man was in 1818 slager in de Vijzelstraat. Op verzoek van beide voogden over de minderjarige erf genamen wordt 30 maart 1818 door notaris (i.c. burge meester) M.H. Ogelwight in het sterfhuis de roerende en onroerende boedel beschreven: zijnde dit alles gevonden en berustende in het Huis no 105 gelegen aan de Zand- Na vier jaar, in 1822 dus, willen de voogden zich ontdoen van het beheer van het onroerend goed, al zou het alleen maar zijn om de kosten van opvoeding van de nog jonge Barend en Suzanna te kunnen dragen. Het pand wordt publiekelijk ter veiling aangeboden: "C. [Christiaan] Stumphius, Makelaar, zal op Zaturdag den 30 Novem ber, in 't Logement de Weiman, in de Zandpoort, door de Notaris C. [Coenraad] Schreuder, in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Bloemendaal, verkopen No 1 Een weldoortimmerd HUIS, ERF, en groo te TUIN, No 105, geschikt tot onderscheide Affaires, en door deszelfs aangename overzigten bijzonder gelegen tot buitenverblijf. No 2 Een groot en ruim GEBOUW, tot berging van rijtuig en stalling, voor paarden. Met deszelfs ERF en TUIN, staande annex den anderen, aan de straat weg in de Zandpoort." De combinatie wordt in aanwezigheid van toeziend voogd Pieter Joseph van Aken verkocht en toegewezen aan "Jan Christiaan Köhler vleeschhouder te Velsen" voor de somma van 2.500 gulden. 5\ C. STUMPI1IUS, Makelaar, zal op Zaturdag den 30 November 1822, 'savonds ten 5 uren, bij Jacob van v Brabandin 't Logement de Weimanin de Zandpoort, door den Notaris C. SCHREUDER, in tegenwoordigheid Üf van den Heer Vrederegter van het Kanton Bloemendnalvcrltoopen N°. 1. Een weldoortimmerd HUIS, ERF en 5. groote TUIN, Ne. 105, gefchtkt tot onderfcheide Affaires, en door deszelfs nangenamen overzigren bijzonder gele- a gen tot Buitenverblijf. N°. 1. Een groot en ruim GEBOUW, tot berging voor Rijtuig en Stalling voor Paar den, met deszelfs ERF en TUIN, .'taande annex den anderen, aan de Straatweg in de Zandpoort; deze Percelen zullen eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd worden gëprefent'eeriden zijn dagelijks te zien. De Bewijzen van Eigendom en Veilconditie zijn vier dagen voor en op den Verkoopdag ten Kantore van voornoemde Notaris te o Velfen te zien; nader informatie bij de Makelaar te Beverwijk. 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 31