^5» Stichting Santpoort najaar 2018 bode R(h)ijntje Hanegraaf, die hem vier kinderen schonk. Een van hen was Geertruida ("Oude Trui "of "Rode Trui") (1830-1913), gehuwd met Harmanus van Donselaar, die als weduwe nog achter de tapkast zou staan van het Santpoorts Café Ruimzicht-annex-bottelarij Van Donse laar (nu Café Bartje). Rijntje Hanegraaf stierf op 38-jarige leeftijd in 1837. Met vijf minderjarige kinderen uit twee vorige echtver bintenissen en een drukbeklante zaak lag het voor de hand dat "Hein" Köhler opnieuw een partner zocht. Nog in hetzelfde jaar dat zijn tweede vrouw stierf, hertrouwde Hendrik Christiaan te Velsen met de 21-jarige herbergiers dochter Adriana Kosters ("dienstbaar"), in 1806 geboren in Heerewaarden, Gelderland. (Het gebied rond de grote rivieren, met een arme en kinderrijke bevolking, leverde veel dienstpersoneel.) Adriana verklaarde bij het sluiten van haar huwelijk "niet te kunnen schrijven noch teeke nen". Zij had andere talenten. Zo baarde zij niet minder dan acht kinderen, waarvan het tweede kind, Johannes (1841-1905) de derde generatie van het slagersgeslacht Köhler aan de Hoofdstraat zou worden. In november 1862 plaatsten "Hunne dankbare kinderen" een annon ce ter gelegenheid van de 25-jarige echtvereniging van H.C. Köhler A. Kosters. Maar die duurde niet lang meer. Zo kon men lezen: "Heden overleed, tot diepe droefe nis van mij, mijne kinderen en behuwd-kinderen, mijn geliefde echtgenoot HENDRIK CHRISTIAAN KÖHLER in den ouderdom van 65 jaren, mij zeven nog onverzorgde kinderen achterlatende. A. Kosters, wed. H.C. Köhler. Sandpoort den 25st April 1863. De slagters-affaire zal op denzelven voet worden voortgezet." Vastberadenheid en zakelijke aanpak proeven we ook uit de advertentie waarmee Adriana enkele maanden later de voortzetting beklemtoont: "De ondergetekende heeft de eer hare geëerde begunstigers te verwittigen, dat zij de SLAGTERS-AFFAIRE van haren overleden echtgenoot, op denzelven voet voor haar en ten behoeve harer zes minderjarige kinderen zal voortzetten, vertrouwende steeds dezelfde gunst en ondersteuning te mogen on dervinden als haar echtgenoot gedurende meer dan 25 jaren genoten heeft, terwijl zij niets onbeproefd zal laten om steeds ditzelfde vertrouwen waardig te blijven." Slagerij Hannes Köhler (links op de voorgrond) in de voor malige herberg De Groene Valk aan de Rijksstraatweg, nu Hoofdstraat, te Santpoort, foto van pentekening, 1885-1895, door H. van Wort Boedelscheiding en veiling Behalve uit eerder behandelde notariële akten hebben we geen gegevens over de bedrijfsvoering van de twee de generatie in de Zandpoort. Wel kunnen we een indruk krijgen van het bezit op basis van de inventaris die nota ris Christian Jacob Merens in 1863 ten sterfhuize van de vleeshouwer H.C. Köhler opmaakte. Getaxeerd werd de inhoud van kleerzolder, bovenvoor- kamer, andere bovenkamer, opkamer, vaste kast, keuken, andere keuken, nog een vaste kast, het voorhuis of de winkel (o.a. vier hakblokken enz. ter waarde van 50 gul den; het voorhanden zijnde vleesch 36 gulden; de zolder boven de stal; in de stal o.a. een jachtwagentje, 150 gul den); op de stal en op het land o.a. een zwartbonte vette koe voor 145 gulden en drie melkkoeien samen 330 gul den; in de benedenvoorkamer o.a. een staand horloge en speelwerk ad 60 gulden; een boven- en glazenkast; in het kabinet; een andere stal met o.a. een vette koe getaxeerd op 168 gulden. De totale waarde van roerende goederen en vee wordt geschat op 2.407,70 gulden; er waren ook nog contante penningen: 548,85 gulden. Bovendien: "De jufvrouw rendante degene die verplicht is tot rekening en verantwoording, i.c. de weduwe Köhler-Kosters] geeft NHA, afdruk dia 15 oan de collectie van Vrienden oan Oud-Santpoort, KNA001000716 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 33