^5» Stichting Santpoort najaar 2018 De in 1841 geboren Johannes, een na oudste zoon van Adriana en Hein (zoals de H.C.'s in de familie Köhler werden genoemd), die in de Santpoortse dorpssamen leving Hannes heette, had natuurlijk ook een flinke sla gersvrouw nodig. Hij vond die in de 22-jarige in Hillegom geboren Johanna Jacoba de Groot, dochter van de Hille- gommers Johannes Jacobus de Groot en Daantje Meijer. Bij het huwelijk in 1865 te Velsen waren twee van de getuigen de slagters vader en zoon Johan Hendrik Gott- mann. Ook bij slager Hannes missen we een netjes bijgehouden bedrijfsarchief. We moeten het voor een indruk van zijn bedrijfsvoering en personeelsbeleid stellen met enkele advertenties. Kennelijk was Hannes in de loop der tijd niet alleen in staat het "stamslot" terug te kopen van Gottmann, maar ook agrarische grond te verwerven. In 1876 biedt hij 20.000 pond najaarshooi te koop aan. Op gezette tijden wordt nieuw personeel geworven. In 1884 kan een slagers-leerling geplaatst worden "tegen tegemoetkoming van Kost en Inwoning, JOH. KÖHLER, Vleeschhouwer, te Sandpoort." In hetzelfde jaar volgt een uitdrukkelijke oproep: "H.H. Slagers. Gevraagd een SLAGERS-KNECHT, om dadelijk in dienst te treden, be kend met de Ossen- en Varkensslachterij, het liefst van Buiten, vrij van sterken drank, P.G.; aan hetzelfde adres kan een LEERLING geplaatst worden bij JOH. KÖHLER, Vleeschhouwer te Zandpoort." In 1900 zijn de eisen iets gezakt: "Slagersleerling gevraagd, tegen tegemoet van Kost en Inwoning bij het vak geweest geen vereischte, P.G. Protestantse Godsdienst], bij J. KÖHLER, Vleesch houwer en Spekslager, te Sandpoort." Op 1 januari 1905 sterft onverwacht de dan 63-jarige sla ger Johannes Köhler in het huis in Wijk G in het dorp Sant poort. De geschrokken erfgenamen namen een kloek besluit. Al een maand na de begrafenis wordt de slagerij te koop gezet: "Slagerij te Santpoort. Wegens sterfgeval uit de hand te Koop: een GEBOUW, waarin sedert meer dan een eeuw eene bloeijende Slagerij is gevestigd, met Rookerij en Slachtplaats, Erve, Poort en Grond, groot on geveer 750 m, in het Dorp Santpoort, aan den Rijksstraat weg. Te bevragen bij Notaris G.D. Boerlage, te Velsen." Er volgde te weinig of juist te veel belangstelling, want twee maanden erna luidt het bericht onder het kopje "Slagerij te Santpoort" van een "Openbare Verkooping op Dinsdag 2 Mei 1905 in het café 'DE WIJMAN' te Sant poort, ten overstaan van Notaris G.D. BOERLAGE, te Vel sen, van DRIE WOONHUIZEN c.a. cum annexis, met aanpalende bouwsels enz.], waarvan in het middelste is gevestigd eene Slagerij, met Erven en Grond, in het dorp Santpoort, Rijksstraatweg G 87, 89, 91 en 93, met recht van uitgang op het Kerkpad, groot 70 A., 38 cA. [70 are en 38 centiare], te veilen in 11 perceelen en combina tiën. Alles behoorende tot den boedel van wijlen den Heer JOHs. KÖHLER en te aanvaarden op 15 Juni 1905." Hiermee zou een eind komen aan (ten minste) 82 jaar slagersbedrijf van drie generaties Köhler in, en op de plaats van, de oude herberg de Groene Valk. Vierde generatie Köhler in de gemeente Velsen: drie slagers Met het verlaten van de oude slagerij was er nog geen eind gekomen aan de slagersdynastie Köhler in Sant poort en de gemeente Velsen. Johanna Jacoba de Groot, de weduwe van de in 1905 overleden Johannes, had niet minder dan twaalf kinderen gebaard. Vijf daarvan stier ven heel jong. Maar van de zeven kinderen die in leven bleven, kreeg het echtpaar Köhler-de Groot wel drie zoons die het slagersvak ingingen: Johannes Jacobus (1874), Hendrik Christiaan (alweer! 1875) en Jacob (1879). Johannes Jacobus en Jacob oefenden hun slagersvak uit in Santpoort, maar niet op de locatie van de oude her berg de Groene Valk aan de Hoofdstraat. Hendrik Christi aan kwam in het dorp Velsen terecht. Toch weer een slager in het oude pand: Arie van Essen De uitkomst in 1905 van de veiling van het onroerend goed van de erven Johannes Köhler was als volgt: "De heer Joh. v.d. Lem te Beverwijk is voor f 11.440 eigenaar geworden van de combinatie der verkochte vaste goe deren der erven Köhler. De slagerij, de oudste hier be staande, die daarbij behoort, werd door den heer D. Bus [veilingmeester] gebracht op f 5.480. Koffiehuis houder Van der Lem "en consorten" kocht het complex samen met de Beverwijker slager A. van Essen Senior. Zijn gelijknamige zoon vestigde zich in de oude zaak aan de Rijksstraatweg. 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 35