Het duifhuis vanhet Groot Duifhuis te Kasteren, Liempde de plaatsen in België en Frankrijk herinneringszuilen en standbeelden zijn opgericht voor de Duif. In Nederland is begin jaren twintig van de vorige eeuw de speciale Rijks-Postduivendienst grotendeels opgehe ven. Wel staan er nog postduivenkarren in de garnizoens plaatsen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn duiven ingezet. Zo stuurt men bij voorbeeld vanuit Frankrijk steeds tien duiven met hetzelfde bericht naar Engeland. Daarvan ha len er gemiddeld drie de plaats van bestemming. Zelfs is de duivenpost ooit een aanvulling op het tele- graafnetwerk. In 1870 wordt een bericht in nauwelijks tien uur van Perpignan naar Brussel gevlogen. De laatste jaren worden drones ingezet voor allerlei doel einden. Deze worden op afstand bestuurd. Maar wat als dit om wat voor reden niet meer werkt? Niet denkbeeldig is dat dan weer de hulp van de duif wordt ingeroepen, omdat deze onafhankelijk van enig communicatiemid del, een bericht kan op de bestemde plaats kan brengen. Duivensport De duivensport is een over een groot deel van de wereld beoefende liefhebberij geworden. Buiten Europa is het een grote sport in China, Japan, Thailand en Zuid-Afrika. Binnen Europa is de sport groot in Engeland, Polen, Tsje chië, Slowakije en Portugal; in Frankrijk, behalve in het noorden, en Italië is er minder belangstelling. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 18.000 mensen, die de sport beoefenen. In 2017 is de sport op de Lijst van Immaterieel Erfgoed Unesco geplaatst. Daar voor moet een traditie langer dan 100 jaar bestaan en door overlevering van generatie naar generatie zijn over gedragen. Vaak verschijnen er verbaasde gezichten als de term sport wordt gebezigd. Maar als je in ogenschouw neemt, dat het wedstrijdelement een belangrijke rol speelt, zo wel intern als extern, valt het wel degelijk onder de spor ten. Begin 1800 ging men bij Luik wedstrijd- en wedvluch ten houden. Je kunt stellen dat dat het begin van de duivensport markeert. De duivensportkampen vonden aanvankelijk vooral plaats in Luik, Gent en Antwerpen. In tegenstelling tot Nederland, waar in WO II volgens een verordening van de Duitse bezetter van 15 augustus 1942 de gehele duivenstapel, 1.200.000 postduiven en 48.000 sierduiven, moest worden afgemaakt, was dat in België niet het geval. Daar moesten ze alleen uit enkele provin cies worden geëvacueerd. Uiteindelijk besloten de Duit sers dat in Nederland een aantal duiven van uitzonder lijke klasse mocht blijven leven; ze werden in vier zwaar gecontroleerde dierenparken ondergebracht. Maar een echte liefhebber is moeilijk te stoppen en stie kem werden er toch duiven gehouden, vooral op het plat teland. Na de oorlog komen er nieuwe duiven uit België, worden de duiven van de Wehrmacht geconfisqueerd en staat het Britse leger een aantal militaire duiven af. Deze laatste waren niet snel, maar wel zeer betrouwbaar. Hoe is de sport georganiseerd? De duivensport is een zeer goed georganiseerde sport, die mede door goede handboeken en tijdschriften op een hoog peil staat. In Nederland is de Nederlandse Postduiven Organisa tie (NPO) sinds 1945 het overkoepelende orgaan. Wel is daarnaast de vooroorlogse Nederlandse Algemene Bond voor Postduiven nog een aantal jaren blijven functione ren. Elke provincie vormt een Afdeling, die de leiding heeft over een aantal basisverenigingen. Noord-Holland bij voorbeeld, heeft de leiding over 47 "basis"verenigingen met in totaal 1.152 leden en 955 vlieghokken. Een aantal verenigingen vormen samen een Kring. Sant- 53 Stichting Santpoort najaar 2018 ■nMMti Bron:user:kasteelbeer Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 55