Een stem in de politiek Annette Koster De Afdeeling Santpoort van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht "Hoe bespottelijk en naar dat de vrouwen niet mo gen stemmen", schreef de Santpoortse Henriëtte de Clercq-Teding van Berkhout in juni 1913 in haar dagboek.1 Het zou nog zes jaar duren tot vrouwen passief én actief kiesrecht kregen. Om dit recht te krijgen is vele tientallen jaren een hevige strijd gevoerd. Dit is komend jaar dus 100 jaar geleden. Een mooie aanleiding om te onderzoeken of ook Santpoort- se vrouwen zich in deze strijd gemengd hebben. Voor we onze blik specifiek op Santpoort richten, kijken we eerst hoe landelijk de beweging voor (vrouwenkies recht ontstond en zich ontwikkelde. Het ontstaan van de moderne vrouwen beweging in Nederland Onder invloed van sociaaleconomische veranderingen als de industrialisatie en de groei van de middenklasse ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw in veel landen, zo ook in Nederland, de vrouwenbeweging. Vrouwen vroegen om toelating tot het onderwijs, recht op arbeid en juridische gelijkheid. Steeds meer groeide de overtuiging dat om deze doelen te bereiken, vrouwen kiesrecht moesten krijgen. Zij zouden moeten deelne men aan vertegenwoordigende organen en aan het be stuur. Daarom richtte de strijd zich aan het eind van de eeuw steeds meer op politieke rechten voor vrouwen. Vrouwen organiseren zich voor het kiesrecht In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) opgericht. Men wilde vrouwen uit alle poli tieke en godsdienstige richtingen verenigen op één doelstelling: het vrouwenkiesrecht. Mannen waren ook welkom, maar konden geen functies bekleden. Aanvankelijk was het een kleine vereniging, maar na 1900 nam het ledental toe. Van 1903 to 1919 was Aletta Jacobs presidente. In 1907 ontstond er een scheuring. Enkele vooraanstaan- de leden stapten op en richtten de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (BvVK) op. De Bond streed ook voor het verkrijgen van kiesrecht, maar richtte zich daar naast op educatie. Dit was noodzakelijk om vrouwen voor te bereiden op deelname aan het openbare leven. Daarnaast kregen binnen de Bond mannelijke leden de zelfde rechten als vrouwen, zij konden ook zitting nemen in het Bestuur. Behalve dat de Bond zich op een breder terrein wilde richten, werd er anders gedacht over neu traliteit. Neutraliteit, niet gebonden zijn aan een politieke partij of stroming, was een heikel punt binnen de vrou wenbeweging. Ook de Vereeniging wilde neutraal zijn, maar doordat zij tamelijk radicale standpunten innam, voelden sommige voorstanders van vrouwenkiesrecht uit meer conservatief liberale of christelijke kring zich er niet thuis. De Bond wilde alle voorstanders van het vrouwenkiesrecht verenigen, ook hen die slechts 'heel kleine stapjes' wilden maken. De Bond was ook gema tigder in haar optreden naar buiten. Aan demonstra ties deed men niet: demonstraties waren 'militant'.2 De Bond bleef het kleinere zusje van de Ver eeniging voor Vrouwenkiesrecht. In 1916 had de Vereeniging 22000 leden en de Bond 8000. 1 Henriëtte de Clercq, Herinneringen uit ons leven sinds ons huwe lijk 1874-1918 privé-uitgave, 32. I IAAT MU BINNeN - IK BRENG NIEUW LICHT P-— v 2 De leden van de Bond wilden absoluut niet vereenzelvigd worden met de Engelse suffragettes, Engelse strijdsters voor kiesrecht die steeds radicaler werden. Ze organiseerden grote demonstraties, ketenden zich vast aan het hek van het parlementsgebouw. Later richtten sommigen vernielingen aan om arrestaties uit te lokken. Het betekende dat de Bond niet meedeed aan landelijke demonstraties e.d., die in de periode 1910-1917 steeds meer georganiseerd werden en waaraan tal van organisaties deelnamen. NED. BÖNOVOOn 3 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 5