met zijn handen zou dragen, zou de duif teveel heen en weer slingeren - en rent zo hard hij kan naar het registra tielokaal. Op 7 februari 1951 wordt in de ledenvergadering meege deeld, dat er bij de jeugd meerdere ongeringde duiven zijn weggehaald. Ongeringde duiven zijn niet toegestaan in wedstrijden. Om ze op weg te helpen, worden er 26 jonge duiven met ring onder de jeugdige vliegdonateurs verloot. Later wor den er ook speciale jeugdkampioenschappen georgani seerd. Als er in latere jaren in Combinaties wordt gevlo gen, meldt zich regelmatig de combinatie vader en zoon aan. In 1999 heeft Paulien Joosten als jonge vliegdonateur een internationale prijs gewonnen. Via de veiling is de duif la ter verkocht op de internationale markt. Op weg naar een eigen clubhuis Al tijdens de eerste ledenvergadering op 4 januari 1951 besluit men op termijn een eigen clubhuis met inkorfge- deelte te realiseren. Maar het zal tot eind zeventiger jaren duren voor het werkelijk zo ver is. In beginperiode zijn de ledenvergaderingen meestal in De Uilenboom of Zomerlust. Voor het inkorven zwerft men langs een van de schuren van de voormalige zaak van A. Tabernal, waar nu de De- ka-supermarkt in Santpoort-Noord staat, het erf van Jan Duijn aan de Hoofdstraat, nu Klein Beeckestijn, en een door de Gemeente ter beschikking gestelde onbewoon baar verklaarde woning naast de voormalige plantenzaak van Huyboom aan de Hagelingerweg. Op 21 april 1958 deelt de voorzitter mee dat het oude inkorflokaal "in verregaande staat van ontbinding ver keert" om dan op 29 november '58 het definitieve einde aan te kondigen. Wel is er mogelijk een oplossing, als de club samen met de Toneelvereniging Jan van Dommelen gebruik kan maken van een perceel aan de Hagelinger- weg. Als het gezamenlijk wordt opgeknapt, zal het wei nig kosten. Ter plekke wordt een Eigen Gebouwenfonds opgericht. In de vergadering van 26 maart 1959 worden voorstellen gedaan om het fonds te vullen: Het S. Tienstra Fonds -1 cent per vracht extra- wordt omgezet in het Eigen Ge bouwfonds. Bij iedere inkorving betalen de leden fl. 0,25 extra, wat op jaarbasis fl. 100,-- opbrengt. Een half jaar later, op 28 oktober 1959, is het zover: men vergadert in het eigen gebouw. Er is hard gewerkt en de organisatorische en financiële afwikkeling met de toneel vereniging is prima verlopen. Begin jaren '60 is er al weer onzekerheid over de huisves ting. Er wordt alvast fl. 400,-gereserveerd. Vanwege het ontbreken van de notulenboeken van de jaren 1962 - 1967 is niet duidelijk hoe een en ander is verlopen, maar een brand maakt een einde aan het gezamenlijke onderko men. In 1977 heeft de vereniging een eigen onderkomen aan de Biezenweg. Als het oude VVV-gebouwtje op het Marktplein in IJmuiden weg moet, neemt de vereniging dat over en bouwt het na de vergunningverlening op de huidige locatie weer op. Voortdurend zijn reparaties no dig en steeds komt er een oplossing dankzij de inzet en vindingrijkheid van de leden. Helaas brandt het clubhuis tot twee keer toe af: in het voorjaar van 1991 en in december 1992. Door brandstich ting is het gebouw in 1991 voor een groot deel vernield. Van het interieur van het clubhuis is in 1992 niets meer over dan wat zwart geblakerde resten. Er wordt dan een betonnen gebouwtje neergezet, met rabatdelen bekleed, om het geheel een landelijk karakter te geven. In 1992 is het gebouw weer in goede staat en vanwege de groei van het aantal leden ook uitgebreid. Als het gebouw eind december 1992 net klaar is, wordt er opnieuw brand gesticht. De inventaris en het archief zijn in 1991 al in zijn geheel verloren gegaan. Nu is er weer gro te schade aan het gebouw en van de inventaris is niets meer overgebleven. En ook dit keer blijft men niet bij de pakken neerzitten. Voor de vergaderingen en het inkorven krijgt men tijdelijk onderdak bij zustervereniging de "Snelvlieger" in IJmui- Foto: Haarlems Dagblad -1992 najaar 2018 Stichting Santpoort 58

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 60