verwijk. De Spoorwegen hebben namelijk het tarief voor vrachtvervoer met 200% verhoogd. Sinds enkele jaren wordt het vervoer verzorgd door de firma Schoorl. De vrachtwagen is voorzien van een container, een speci aal voor duiventransport ingerichte aanhanger. Meestal komt de vrachtwagen tussen 20.15 en 21.00 uur om de duiven op te halen. Er gaat altijd een convoyeur mee. Dit is een door de Afde ling meegestuurde functionaris, die verantwoordelijk is voor o.a. de verzorging van de duiven èn voor de lossing. Hij onderhoudt contact met de Afdeling om het precieze tijdstip van lossing vast te stellen en hij let er op, dat alle duiven tegelijk worden gelost. Vanuit het inkorflokaal gaan de duiven rechtstreeks de auto in. Aan boord is voedsel en water, omdat je nooit te voren weet of er geen vertraging optreedt of dat er met lossen moet worden gewacht vanwege het slechte weer. De zijkanten van de vrachtauto zijn van boven tot onder voorzien van klapdeuren, die met één beweging worden opengeklapt met behulp van een gasveer. Veel gebruikte lossingsplaatsen voor de Vitesse zijn Roosendaal, Duffel en Quiévrain. Voor langere vluchten zijn dat: Bourges, Orleans, Bordeaux en Bergerac. Vroeger werd via de radio doorgegeven hoe laat de dui ven werden gelost. Nu kan elke duivenhouder dit zien op de website van de Afdeling. Over de plaatsing van de korven in de container, het aan tal duiven per box, alle duiven van een deelnemer in één box of verdelen over verschillende boxen, welke duiven wel en niet bij elkaar, is jarenlang gediscussieerd. Op vrij wel elke ledenvergadering komen de leden met nieuwe ideeën op de proppen. Het aantal duiven per mand is in 1969 vastgelegd: oude duiven voor een nacht 30 en twee nachten 25 duiven, jonge duiven voor een nacht 35 en twee nachten 30. Al leen als er een of een paar duiven "overschieten", mogen er een paar extra in Tegenwoordig gaan er veel minder duiven in de boxen. Bij een nacht zijn dat er 23 per mand en bij twee nachten 21 per mand. Eindeloos is gesproken over wat de beste plek in de con tainer zou zijn. Men denkt helemaal voor- of achterin, maar zeker niet in het midden en daar komen de Sant- poortse duiven nou net terecht, zij zijn namelijk het laatst aan de beurt om te laden. Maar ook boven- of onderin maakt verschil en zelfs is iemand van mening dat de rech terkant beter is dan de linker. Na jaren discussie is defini tief voor een rouleringssysteem gekozen. Om dezelfde reden - gelijke kansen creeëren voor alle deelnemers - worden de duiven van de diverse duiven- houders door elkaar in de boxen gedaan. Jonge en oude doffers en nestduiven wil men liever niet door elkaar, want de jonge, kleinere duiven kunnen moeilijker bij het eten komen en ook zijn er wel vechtpartijen tussen de kleine en de grotere duiven. Maar die scheiding blijkt in de praktijk ondoenlijk. Kosten De duivensport is in de loop van de tijd fors duurder ge worden. Behalve de aanschaf van een computersysteem met antennes en chipringen voor ongeveer 1.000.- zijn de wekelijkse kosten voor het transport, afhankelijk van het aantal duiven, waarmee men meedoet, ongeveer 25,-- Een jonge duif kost gemiddeld 100.-, maar voor echte kampioenen en door speciale bedrijven gekweekte en getrainde duiven worden duizenden euro's betaald. Zo is ooit door een Chinees een Hollandse duif gekocht voor 200.000 dollar. Zoals met alles zijn de kosten in de loop van de 67 jaren dat de Snelle Wieken bestaat gestaag opgelopen. De con tributie bedraagt het eerste jaar fl. 1,25 per maand, inclu sief het Bondslidmaatschap en een gezamenlijk abonne ment voor het tijdschrift van de Bond. Een vliegdonateur betaalt fl. 3,-- per jaar. In 1990 is de contributie fl. 50,-- per jaar. Nu is de contributie €50,-- per jaar. Voor elke wedstrijd moeten vrachtkosten en rekengeld worden betaald. Dat was in het begin tussen de 10 en 25 cent per duif. In 1974 zijn de bedragen: De Zilk en Voorschoten 30 ct., de Belgische vluchten 70 ct., de Franse vluchten t/m Corbeil 90 ct., Orleans fl. 1,-- Chateauroux fl. 1,30, en Bergerac fl. 1,60. De Afdeling verzorgt dan het rekenen en vraagt daar 14 ct. per duif voor. najaar 2018 Stichting Santpoort 64

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 66