In de beginjaren blijken de vrachtkosten toch aan de hoge kant, gezien de opmerking van een van de leden, dat hij geen scheve ogen wil, als hij maar een paar duiven laat in- korven. Hij krijgt de verzekering, dat dit niet zal gebeuren. Over het betalen van de vrachtkosten is dikwijls gepraat tijdens de vergaderingen. De ene keer wordt opgemerkt, dat de vluchtpenningmeester niet de bank is en iedereen op tijd dient te betalen, een andere keer is er veel gemor over de hoge vrachtkosten. Na onderzoek blijkt dat dit uit voorzorg is gebeurd, waarbij de voorzitter opmerkt dat de vluchtpenningmeester niet hoeft te sparen voor de leden, die overigens een deel krijgen terugbetaald. De oplossing is het openen van een rekening-courant voor ieder lid en het uit elkaar halen van de verenigingskas en de vluchtkas voor een duidelijk financieel overzicht. Aangezien, zoals in vrijwel elke vereniging, extra inkom sten via de bar zeer welkom zijn, wordt het een van de leden toch te gortig als de consumpties fl. 1,25 moeten gaan kosten. Hij kondigt aan voortaan wel zijn eigen kof fiezetapparaat mee te nemen. Verzorging en welzijn De duivenhouder krijgt te maken met heel veel zaken. De meesten hebben hun duiven in een losstaand hok onder gebracht, dat licht, droog en tochtvrij moet zijn en goed geventileerd kan worden. Elke dag moet het hok worden schoongemaakt. Uit tijdgebrek besteden sommige dui- venhouders dit werk uit. Elk koppel heeft zijn eigen nest, een aardewerkschotel in een apart hokje. Vroeger gebruikte men gratis tabakste len en sparrennaalden voor de nesten. Tabaksstelen worden nog steeds gebruikt, maar zijn ze ker niet meer gratis. Het voedsel bestond vroeger uit maïs, bonen en gerst. Nu zijn er allerlei soorten voer, van eenvoudig vogelzaad tot powerfood. Bijzonder is, dat de duiven dikwijls op het strand te vinden zijn, waar ze iets oppikken, waar ze ken nelijk behoefte aan hebben, maar waarvan niemand nog heeft weten te achterhalen, wat het precies is. Belangrijk is het voorkomen van ziekten. Alle duiven moeten jaarlijks verplicht worden ingeënt tegen Para- mixo, een zeer besmettelijke ziekte, die bij niet-enting meestal dodelijk is. Ook voor kippen is deze ziekte zeer besmettelijk en omdat de kippensector van groot belang is voor de Nederlandse economie, is de enting van over heidswege verplicht gesteld. De enting gebeurt door een dierenarts en wordt officieel geregistreerd. Veel duiven- liefhebbers laten hun duiven ook inenten tegen pokken en sommigen ook nog tegen paratyfus, maar deze laat ste twee zijn niet verplicht. Met goede verzorging kan een duif wel 20 tot 22 jaar worden. De dagelijkse training is voor iedere eigenaar/verzorger verschillend. Sommigen laten hun duiven één keer per dag trainen, de meesten inmiddels twéé keer en wel drie kwartier tot een uur per keer. De training moet steeds op precies dezelfde tijd gebeuren, anders raken ze "van de vlucht". Voor wedstrijddeelname wordt er een trainings programma opgesteld. Er kan nogal veel verschil zijn tus sen duiven qua fysieke kracht en net als bij mensen zijn er snelle en langzame leerders. Bij het transport wordt zorgvuldig te werk gegaan. Zoals eerder opgemerkt, vermijdt men vliegen met slecht weer. Als het erg warm is, zoals nu in de zomer 2018, worden de vluchten uitgesteld. Aan de boxen hangen drink- en voederbakken. De Dierenbescherming heeft bewerkstelligd, dat de jon ge duiven maximaal 500 km per dag mogen vliegen. Voor oude duiven betekent dat, dat de duiven pas in de mid dag worden gelost op lange vluchten, zodat ze worden gedwongen om onderweg te overnachten. Inmiddels blijkt dat duiven zich niets van de Dierenbescherming aantrekken en via de helder verlichte snelwegen toch in een keer doorvliegen naar huis. Overigens maken trek vogels twee keer per jaar wel langere reizen in korte tijd. Het reilen en zeilen van de vereniging In de vergaderingen komen allerlei onderwerpen uitge breid en kritisch aan de orde. In elke vergadering wordt de Afdelingsbrief doorgenomen en krijgt de vertegen woordiger vanuit Santpoort naar de Afdelingsvergade ring "opdrachten en vragen" mee. Dat kan gaan over het jaarlijks vast te stellen vliegprogramma, de organisatie van het transport, de financiën, de bestuursverkiezingen van de Afdeling, het aanstellen van de rekenaar, etc. De eigen voorjaarsvergadering wordt normaliter vooral besteed aan de voorbereidingen voor het vluchtseizoen. In de beginjaren vraagt het bestuur vaak tevergeefs om 65 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 67