hulp. Later wordt elk lid zonder meer ingeroosterd. Ben je niet aanwezig en komt de taak je niet uit, dat is dan jammer. Men spreekt iemand er stevig op aan als hij er de kantjes van afloopt. Tegelijkertijd is er aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de leden en staat men stil bij de blijde en droevige gebeurtenissen. In een ver gadering in 1984 wordt nog eens benadrukt, dat het be stuur bij ziekte hulp bij de verzorging kan regelen, maar dan moet het bestuur daarvan wel op de hoogte zijn. Sommige taken vergen heel veel tijd, bijv. het penning meesterschap. Al na een paar jaar wordt dat gesplitst in het verenigings- en het vluchtpenningmeesterschap. Ook voor de functie van rekenaar en de kosten ervan wordt naar een andere oplossing gezocht. Voor het la ten rekenen door de Afdeling zal fl. 0,50 moeten worden betaald, blijkt later. Daarmee gaat men niet zomaar ak koord. Voor de aanschaf van een nieuwe Afdelingscon tainer is er een financiële bijdrage en gaat men ook nog met de pet rond. Dat Santpoort zijn partijtje meeblaast in de postduiven- houderij, blijkt wel uit het feit, dat de heer A. Tabernal Sr. zitting heeft in het Afdelingsbestuur Haarlem en als afgevaardigde daarvan in de bondsvergadering van de N.A.B.v.P., de Nationale Algemene Bond voor Postduiven. De vereniging als duiventil Eind jaren '50 zijn er gemiddeld vijftien van de vijentwin- tig a dertig leden aanwezig op de vergaderingen. In het ledenbestand zijn nogal wat wisselingen; het aantal blijft vrijwel gelijk tot in 1960 een aantal leden van De Lucht post overstapt na de opheffing van hun vereniging. Er zijn nogal wat leden, die afhaken vanwege verhuizing, avondstudie, drukte op het werk; soms ook vanwege hoogoplopende meningsverschillen, maar in dat geval verschijnen ze na verloop van tijd vaak toch weer op de ledenlijst. Voor vacatures in het bestuur wordt altijd weer een op lossing gevonden, ook al gaat het soms moeizaam. Wat dat betreft is 1974 een opvallend jaar met veel gegoo chel met mensen en functies: als de kascommissie van het boekjaar 1973 het bestuur décharge verleent, blijkt dat de verkeerde commissie aan het werk is geweest geen probleem, de eerder benoemden gaan over naar het volgende jaar. De voorzitter treedt af, de vluchtpen- ningmeester wordt voorzitter en de afgetreden voorzit ter wordt 1e secretaris. De "nieuwe voorzitter blijft het vluchtpenningmeesterschap erbij doen, maar krijgt daar bij wel hulp. Het enthousiasme voor de duivensport blijft groot: In 1978 is het aantal leden gegroeid tot 40. Het aantal ge loste duiven in 1977 bedraagt 5.730 duiven bij africhtings- vluchten en 8.560 duiven bij coursen. In 2018 is het verenigingslid Van Bakel met zijn duif num mer twee van de 16.000 duiven, die op de eerste vlucht van Noord-Holland de lucht ingaan. Zaterdag-zondag vliegen heet hangijzer geduren de twintig jaar Op 31 oktober 1960 is er voor de eerste keer de vraag van de Afdeling om voortaan te concoursen op zaterdag. In die tijd genieten al veel mensen van een vrije zaterdag en men wil de zondag liever vrij houden. In Santpoort met zijn vele ondernemers is men fel tegen en het advies aan de Afdeling is de zaak voorlopig te laten rusten. In 1973 wijst in Santpoort een enquête onder de leden uit, dat de meerderheid voor de zondag blijft. In de Afdeling esca leert de zaak zodanig dat er een bestuurscrisis ontstaat en er arbitrage bij de Bond wordt aangevraagd. Na een tijd met compromissen te hebben gewerkt, is uiteindelijk het zaterdagvliegen algemeen geaccepteerd. Zuinig aan, dan breekt het lijntje niet Vanaf het begin wordt heel zorgvuldig omgesprongen met de financiën: men werkt met tweedehands korven en een gehuurde moederklok en er komt een gezamen lijk abonnement van het tijdschrift van de Bond, de rest van de contributiebijdragen gaat in de kas. Naar gelang de toestand van de kas, worden de kampioenen beloond met een beker of een medaille; voor de Generaal Kam pioen zal er wel altijd een beker beschikbaar worden ge steld. In later jaren gaat het om vaak indrukwekkende bedra gen, die steeds weer door de leden worden opgebracht. Door zorgvuldig beheer, extra inkomsten uit tentoonstel lingen, kien- feestavonden, het oplaten van duiven bij bij zondere gelegenheden, etc. blijven de financiën gezond. Als er leningen uitstaan, zijn deze meestal binnen het jaar najaar 2018 Stichting Santpoort 66

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 68