weer terugbetaald. Dat het om grote bedragen gaat, blijkt wel uit de verze kerde bedragen bij brand: in 1987: fl. 50.000 voor het gebouw en fl. 25.000 voor de inboedel. Samenwerking met andere clubs in heden en verleden "De Snelvlieger", opgericht in november 1875 in Haarlem, is een van de oudste duivensportverenigingen van het land en bestaat nog steeds. Rond 1930 zijn er in Haarlem veertien verenigingen actief. Ook in de regio worden ver enigingen opgericht. In 1924 ontstaat het initiatief om een overkoepelende organisatie in stand te roepen: De Haarlemsche Postdui ven Bond. Deze Bond verzorgt onder meer tot in de jaren vijftig voor Haarlem en omgeving het transport naar de verschillende losplaatsen in binnen- en buitenland. Van uit Santpoort worden de duiven per bakfiets met een zeil erover naar het laadstation aan de Westergracht in Haar lem gebracht. De manden zijn dan van riet en bekleed met "mot", een laag houtkrullen en zaagsel op jute. In Santpoort verloopt de samenwerking met de vereni ging De Luchtpost moeizaam. In de ledenvergadering van 21 oktober 1953 wordt ge vraagd of het bestuur al eens heeft onderzocht of er meer samenwerking kan komen. De meningen zijn zeer verdeeld en een besluit wordt uitgesteld. Wel zijn er wedstrijdvluchten tussen de twee clubs, waarvoor Zomerlust een beker als prijs heeft uitgeloofd. Met een punt verschil wint Snelle Wieken. Als in 1960 De Luchtpost ophoudt te bestaan, meldt zich een aantal mensen aan bij Snelle Wieken. Zij zijn in prin cipe welkom, wel wordt gevraagd de materialen van hun oude club mee te nemen, want in een dergelijke plotse linge toename van leden is niet voorzien. Een goede samenwerking is er met de IJmuidense vereni ging de "Snelvlieger". Hierboven hebt u daarover al gele zen m.b.t. tot de hulp na de brand van het clubhuis van de vereniging in 1992. Op dit moment korven de leden van de Zandvoortse ver eniging Pleines hun duiven voor de dagfondvluchten in bij Snelle Wieken in Santpoort. Dit gebeurt om te kunnen voldoen aan het minimum aantal inkorvende leden van 5 en daar komen ze zelfstandig niet altijd aan. Tot slot Er valt nog heel veel meer te vertellen over deze vereni ging. De ontwikkelingen in de sport zijn indrukwekkend op allerlei gebieden dankzij de aandacht, de kritische re acties en de enorme inzet van de leden gedurende al die 67 jaren. Het is helaas ondoenlijk hier de tientallen na men van alle mensen, die in het bestuur, in commissies, in het onderhoud actief zijn geweest. Hopelijk blijft de sport nog lang bestaan en wie weet hoe de duif nog wel eens van groot nut zal blijken te zijn in een situatie, waarin communicatie met gangbare moder ne middelen tijdelijk onmogelijk is geworden. Met dank aan: Piet Schot, die alle schriftelijke en mondelinge informa tie voor dit artikel heeft aangeleverd, Ton Joosten voor de spannende middag in zijn tuin op 14 april en de ver eniging Snelle Wieken voor de prettige ontvangst in het clubhuis op vrijdag 13 april 2018, waar de vereniging voor het inkorven op dat moment in vol bedrijf was. Bronnen Notulenboeken Vereniging Snelle Wieken; 1951-1956, 1957-1962, 1967-1976, 1976-1978, 1979-1883, 1983-1990 Archiefstukken Vereniging Snelle Wieken Gedenkboek Haerlemsche Postduiven Bond t.g.v. het 10-jarig bestaan, 1934 125 Jaar "De snelvlieger", uitgave van de vereniging in 2000 Gesprekken met voorzitter Fred Vlugt, Piet Schot en Ton Joosten Bezoek aan het verenigingsgebouw op inkorfavond 67 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 69