De twee verenigingen waren verschillend, maar de maat schappelijke achtergrond van beide verenigingen was generaliserend gesproken toch dezelfde. De leden waren in het algemeen afkomstig uit de middenklasse en hoge re klasse; men spreekt wel over het burgerlijk feminisme. Er ontstond ook socialistisch feminisme. Vanaf 1908 wa ren veel socialistische vrouwen aangesloten bij de Neder landse Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenpropa- gandaclubs (BSDVC), gelieerd aan de SDAP. Uitbreiding van het kiesrecht Sinds de grondwetsherziening van 1848 werd de Tweede Kamer direct gekozen. Het kiesrecht was voorbehouden aan diegenen boven de 23 jaar, die een bepaald bedrag aan directe belasting betaalden (censuskiesrecht). Dit betekende in 1848 dat ruim tien procent van de man nelijke volwassenen deelnam aan de verkiezingen. Aletta Jacobs zwengelde de vrouwenkiesrechtkwestie aan, door in 1883 te proberen zich als kiezer te registre ren. Aletta Jacobs voldeed als arts aan de eisen van het censuskiesrecht. Waarom zou zij niet mogen stemmen? Men oordeelde echter dat kiesrecht voor vrouwen niet 'in de geest der wet' was, een vrouw kon zich dus niet regi streren als kiezer. Haar poging had zelfs een tegenover gesteld effect, want bij de grondwetsherziening in 1887 werden de eisen voor het kiesrecht verruimd, maar werd uitdrukkelijk 'mannelijk' toegevoegd. In de Kieswet van 1896 werden de eisen ingevuld: er kwamen kiesgerech tigden op grond van belastingen, spaargeld, een bepaald loon, examen of een eigen woning. Dit leidde tot snelle toename van het aantal kiesgerechtigden. In 1890 had 14% van de volwassen mannen kiesrecht, in 1900 49% en in 1913 65%. 'Dameskiesrecht' vs. algemeen Vrouwenkies recht Een belangrijk strijdpunt binnen de vrouwenbeweging was of er vooral gestreden moest worden voor gelijke rechten en dus in eerste instantie voor beperkt vrou wenkiesrecht, gelijk aan het beperkte kiesrecht van de mannen. Door de tegenstanders van dit standpunt werd dit smalend, dameskiesrecht genoemd. Ande ren waren van mening dat de eis moest zijn: algemeen mannen- én vrouwenkiesrecht. Binnen de socialisti sche beweging streed men voor dit algemene kiesrecht (waarbij in de praktijk door veel mannelijke socialisten toch vooral aan het mannenkiesrecht werd gedacht). Binnen de VvVK en BvVK was er veel discussie over, maar stond in ieder geval het vrouwenkiesrecht voorop. Juist omdat de organisaties neutraal wilden zijn en alle stromingen binnen boord wilden houden, vermeed de Bond, nog meer dan de Vereeniging, uitspraken over het tempo en de mate van de uitbreiding van het kiesrecht. Pas in de laatste periode van de kiesrechtstrijd verschuift het standpunt, als de mogelijkheid van algemeen man nen- en vrouwenkiesrecht nabij is. De vrouwenkiesrechtbeweging in Sant poort en omgeving In 1898 werd een Afdeeling3 van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Haarlem opgericht. Dat was voor lopig de enige afdeling hier in de omgeving. De aan het begin van dit artikel genoemde Henriëtte de Clercq (zie kader blz. 5), die in 1899 in Santpoort kwam wonen, was meteen bij de oprichting lid geworden. Op de ledenlijst van de Vereeniging uit 1907 is zij nog steeds het enige lid uit Santpoort, daarnaast zijn er nog tien leden uit Bloemendaal.4 Overigens is er nog een interessant detail uit deze ledenlijst op te maken: er wordt ook een Afdeeling Santpoort vermeld met als enige lid Frans Netscher.5 Zijn naam is echter weer doorgehaald, dus waarschijnlijk is het bij een mislukt initiatief tot oprichting van een afdeling in Santpoort gebleven. Ook was er een kleine afdeling in IJmuiden. Vanuit de in 1907 afgesplitste Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht werd in 1908 een oproep in het Haarlems Dagblad gezet, om te komen naar een Openbare vergadering in Hotel Welgelegen in Bloe- mendaal. Deze bijeenkomst leidde tot de oprich- 3 Bij de spelling van namen en in citaten wordt de spelling uit de bronnen gevolgd: dus Afdeeling, Haarlem's Dagblad, Heilo etc. 4 Atria, Archief Vereniging voor Vrouwenkiesrecht IAV 00000461 inv.nr.4. In het archief is slechts één ledenlijst te vinden: de ledenlijst van 1907, nog voor de scheuring. 5 Frans Netscher (1864-1923) was een bekend letterkundige en publicist. Ook was hij enthousiast wielrijder en schaatser. Hij pleitte voor 'de vélo' als middel tot emancipatie van de vrouw. In 1901 was hij betrokken bij de oprichting van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Hij was gemeenteraadslid en wethouder in Velsen. najaar 2018 Stichting Santpoort 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 6