Over de Stichting Santpoort Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving. Santpoort is een parel in het duingebied van Kennemerland. De kwaliteit omvat zowel het landschap als de bebouwing. Juist de eeuwenlange verbondenheid van landschap en bebouwing bepaalt haar schoonheid, die bij ruimtelijke ontwik kelingen weloverwogen keuzes verdient. Stichting Santpoort ziet het als haar missie om de bijzondere kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Santpoort te helpen bewaren en te versterken. Bescherming van de cultuurhistorische waarden in de bebouwing en bescherming van het landschap in en rond Santpoort is hoeksteen van het beleid. Onze strategie is erop gericht dat betrokkenen doordrongen zijn van de kwaliteiten van erfgoed en landschap in Santpoort en van het belang van een goede omgang met het erfgoed en het landschap. Daarmee voorkomen we niet alleen verlies door onachtzaamheid en onkunde, maar zorgen we er vooral voor dat erfgoed en landschap een plaats van betekenis krijgen in maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. En dat ze een inspiratiebron voor de toekomst kunnen vormen. Wij willen onze missie op verschillende manieren realiseren: 1. Bewoners, bestuurders, en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten van Santpoort en haar land schappelijke omgeving 2. In een vroeg stadium gesprekspartner zijn bij de planontwikkeling (w.o. bouw-, bestemmings- en beheerplannen) 3. Zo nodig achteraf nieuwe plannen kritisch beoordelen en (eventueel) actie ondernemen, wanneer het landschap of cultuurhistorische waarden bedreigd worden. Meer informatie of aanmelden als donateur of vrijwilliger Meer dan 700 mensen zijn betrokken bij Stichting Santpoort, waaronder ca 400 donateurs en tientallen vrijwilligers. Om haar werk mogelijk te maken, kan de Stichting niet zonder deze betrokkenheid, de geldelijke ondersteuning van dona teurs en de inzet van vrijwilligers. U kunt uw betrokkenheid tonen door onze pagina op Facebook te liken of u op stichtingsantpoort.nl aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief. Op stichtingsantpoort.nl kunt u zich ook aanmelden als donateur of vrijwilliger. Het bestuur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 71