en de IJmuider Courant komen we voor Bloemendaal en Santpoort alleen berichten over de afdelingen van de Bond tegen, de VvVK speelde in Santpoort blijkbaar geen rol. Ook over een Sociaal-Democratische Vrouwenclub is niets te vinden. Lezingen en causerieën De Afdeeling Bloemendaal was actief, organiseerde veel lezingen. Natuurlijk over het vrouwenkiesrecht, maar ook over thema's als het alcoholvraagstuk en staatspensione- ring. Soms sprak men niet van een lezing, maar van een 'causerie'. De bijeenkomsten waren meestal toegankelijk voor leden en niet-leden; op deze manier hoopte de Af- deeling meer leden te werven. Dit werd ook op een per soonlijker manier gedaan: leden organiseerden dan een 'tea' waarop potentiële leden uitgenodigd werden. Ook werden er persoonlijk bezoeken gebracht aan vrouwen, van wie men dacht dat zij open zouden staan voor lid maatschap. Men kan zich voorstellen dat deze manier van ledenwerving ten gevolge gehad dat er vooral 'da mes uit eigen kring' bij kwamen. Ook een Franstalige le zing ('ce que les nations peuvent apprendre les unes des autres') zoals in 1912 in de Rusthoek gehouden werd, zal niet voor iedereen interessant geweest zijn. Vrouwen en de oorlog Na het uitbreken van de oorlog in juli 1914 stonden de activiteiten van de Bond, ook op landelijk niveau, aanvankelijk op een laag pitje. Leden sloten zich aan bij de lokale Steuncomités of bij het Rode Kruis. Ook de Afdeeling Bloemendaal zette tijdelijk de gewo ne activiteiten stil. Zij vormde een plaatselijk Steunco mité en sloot zich aan bij de Anti-Oorlogsraad.9 Hen- riëtte de Clercq spande zich in om een paar Belgische vluchtelingen te herbergen, maar toen ze hoorde van een gezamenlijke opvang van twintig vluchte lingen in Velserend leek haar dat een beter idee.10 In 1915 werd in Den Haag op initiatief van de VvVK door de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht een interna tionaal congres georganiseerd met als thema Vrede. Het bijzondere was dat er ook afvaardigingen waren uit de verschillende (met elkaar) oorlogvoerende landen. Jeannette van den Bergh van Eysinga, die net in Sant poort was komen wonen (zie kader blz 10) en An nie Cremer-Hogan van Duin en Kruidberg (zie kader blz. 8) waren lid van de het 'Adhaesie comité'. In april 1915 werd in Welgelegen een 'Causerie' gehou den over het Internationaal Vrouwencongres. Op een geestdriftige 'opwekking' van Gravin Heerdt tot Eversberg, de voorzitster van de Afdeeling Bloemen- daal van de Bond, volgde een bespreking van het pro gramma door Jeannette van den Bergh van Eysinga. Blijkbaar werd er daarna ook nog een reeks causerieën ge houden in Santpoort, Velsen en IJmuiden. Het Bloemen- daals Weekblad vermeldt dat het een succes was en dat een vijftigtal dames zich voor het congres opgegeven had." Ook Henriëtte de Clercq woonde het internationale vredescongres bij. "Veel moois gehoord, maar ook veel dat mij niet bevredigde. Wat mij 't meest pakte was het samenwerken in liefde en eendracht van al die vrouwen uit de oorlogvoerende landen. Al werpt het congres mis schien geen direct nut af, toch zal 't zeker de vredesidee weer meer ingang doen vinden", schreef zij in haar dag boek. Het congres deed wel een poging om concrete re sultaten te bereiken. Er werden resoluties aangenomen, bijvoorbeeld over vredesonderhandelingen, bemidde ling door neutrale landen en over een rechtvaardige vre de. Een delegatie vanuit het congres maakte een rond gang door Europa en overhandigde de resoluties aan de regeringen van neutrale en oorlogvoerende landen. Jaarvergadering van de Bond in Bloemendaal De Afdeeling Bloemendaal had in dezelfde periode een grote klus, zij organiseerde de Jaarvergadering van de Bond in april 1915. Dit was een groot gebeuren, geduren de twee dagen honderd gasten, van wie tachtig onder gebracht werden bij particulieren. Het was een enorm succes. Het leidde tot lange artikelen in het Haarlem's Dagblad en het Bloemendaalsch Weekblad: verhalen van de feestelijke ontvangst in Hotel Duin en Daal in Bloe- mendaal en de autotocht langs 'de bollenvelden' in 26 9 De Nederlandsche Anti-Oorlogsraad werd in oktober 1914 opgericht met als doel een zo spoedig mogelijke beëindiging van de oorlog door een vrede die niet tot nieuwe oorlogen zou leiden. Bij de Raad sloten zich vele maatschappelijke organisaties aan. Ook als individu kon men zich aanmelden als sympathisant. 10 Henriëtte de Clercq, Herinneringen, 37. 11 Bloemendaalsch Weekblad 10 april 1915, p. 2 (hierna BW). najaar 2018 Stichting Santpoort 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 8