Na de Tweede Wereldoorlog Pas na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal aanslui tingen in Nederland een grote vlucht. In Santpoort was dat niet anders. Het duurde tot eind jaren zeventig voor dat vrijwel iedere Nederlander een huisaansluiting had. Tegenwoordig neemt het aantal vaste aansluitingen af, nu iedereen over een mobiele telefoon beschikt. Met de komst van internet is het telegram helemaal verdwenen. Bronnen Telefoongidsen: Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maat schappij 1891. (Deze en onderstaande gidsen van de Bell-Telephoon Maatschappij zijn beschikbaar in de bi bliotheek Noord Hollands Archief, Haarlem) Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maat schappij voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hil- legom, Overveen en Zandpoort 1898. Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maat schappij voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hil- legom, Overveen en Sandpoort 1902. Rijksgids voor den Telefoondienst 1904, 1905, 1906. (De Rijksgidsen en Naamlijsten voor den telefoondienst zijn te vinden op www.Delpher.nl) Naamlijst voor den Telefoondienst 1910, 1915, 1920. Baalbergen E. Typisch IJmuiden. De Hofgeest 25 april 2019 Beyer, H. 'Honderd jaar telefonie in Haarlem' Haerlem Jaarboek 1981 (Haarlem, 1982) 72-90 Bruggeman, J. e.a. red. Honderd jaar telefoon. Geschie denis van de openbare telefonie in Nederland 1881-1981 ('s Gravenhage, 1981) Hartendorf, G. Santpoort, -Dorp en -Station in de 20e eeuw (Haarlem, 2008) 58-61 Woud, A. v.d. Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland Amsterdam, 2016). najaar 2019 Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 10