Lou Salomé in Santpoort Annette Koster Van belang is niet wat anderen over mij denken, maar wat ik over anderen denk. De Duits-Russische Lou Salomé (1861-1937) was filosofe, psychoanalytica en schrijfster van romans, toneel, essays en boeken over uiteenlopende onderwerpen. Zij is vooral bekend door haar vriendschappen en relaties met voor aanstaande intellectuelen en kunstenaars als Nietzsche, Rilke en Freud. Ze was een eigenzinnige, onafhankelijke vrouw die een, zeker voor die tijd, bijzonder leven geleid heeft. Tweemaal in haar leven was Lou Salomé in Sant poort, hoe kwam zij daar terecht? Het leven van Lou Salomé is omgeven door raadsels. Zij heeft daar zelf voor gezorgd door in haar autobiografie: 'Lebensrückblick haar levensverhaal op een romanti sche en, voor de huidige lezer, enigszins geëxalteerde wijze op te schrijven en het met de feiten niet altijd even nauw te nemen. Zo liet ze bepaalde zaken bewust weg. Het was ook niet haar bedoeling om een chronologische geschiedenis te schrijven Zij wilde, op zeventigjarige leef tijd terugkijkend op haar leven, haar subjectieve ervarin gen weergeven. Latere biografen hebben haar verhaal overgenomen en soms nog wat aangedikt. Haar leven sprak velen tot de verbeelding. Ook nadat op grond van onderzoek een reëler beeld is ontstaan, blijft haar leven en handelen voor velerlei interpretatie vatbaar. Lou Salomé werd op 12 februari 1861 geboren in Sint-Petersburg als Louise von Salomé, het zesde kind van Generaal Gustav von Salomé en zijn vrouw Louise Wilm. Tsaar Nicolaas I had de generaal in de adelstand verheven. De familie was van Duitse af komst, maar woonde sinds begin negentiende eeuw in Rusland. De voertaal thuis was Duits en qua gods dienst behoorden zij tot de Duitse reformatorische kerk. Ljolja, zoals zij genoemd werd, was een dromerig kind met een grote fantasie. Het gezin was erg religieus en God speelde een grote rol in haar leven. Al jong begon ze echter aan het bestaan van God, zoals zij zich deze al tijd voorgesteld had, te twijfelen. Als puber moest zij het godsdienstonderwijs ter voorbereiding op de belijdenis in de kerk van haar ouders volgen. Ze kwam in een heftig conflict met de orthodoxe dominee. Maar haar vader was ziek en zij wilde de zaak niet op de spits drijven. Haar leermeester: Hendrik Gillot De Nederlandse Hendrik Gillot (1836-1916) was sinds 1873 predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk (ook wel de Hollandse kerk genoemd) in Sint-Petersburg. Hij was een liberale, onorthodoxe redenaar, die heel boeiend kon Lou Salomé op zestienjarige leeftijd. preken. Meestal in het Duits, af en toe in het Nederlands. Gillot schijnt ook een aantrekkelijke, charismatische man geweest te zijn. Hij was heel populair. Protestanten en niet-protestanten, ook vooraanstaande Russen kwamen naar zijn diensten. De kleine kerk was vaak overvol, men sen stonden op de trappen. Gillot kon in tegenstelling tot voorgangers van andere kerkgenootschappen vrijuit spreken over thema's als verdraagzaamheid, gelijkheid tussen mensen en naties en respect voor het individu. Dit waren in het tsaristische Rusland gevoelige onderwer pen. Maar zijn Gezantschapskerk viel onder Nederlands najaar 2019 Stichting Santpoort 18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 20