Boswachters Ruud Luntz en Hans de Haan helpen bij de her plaatsing van grenspaal 11a in Duin en Kruidberg in 2010. Laten we beginnen met de kaart uit 1746 waarop ook de ambachten ingetekend staan. Uit die periode van de ambachten staan er nu geen gren spalen meer, wel uit recentere tijden. Maar dat er wel degelijk houten of stenen palen gezet zijn, valt te zien op diverse 18e-eeuwse kaarten. In de cartouches (onderschriften/ legenda) van die kaar ten staat soms expliciet vermeld dat de "Scheipalen" ook staan ingetekend op de "correcte plek". Helaas wordt nooit vermeld of het stenen of houten palen waren, of beide. Een proces verbaal uit 1728 van de hoogheem raadschappen vermeldt dat er -naast die van henzelf- in ieder geval ook meerdere houten palen de gemeente grens markeerden. Ook is van deze grens nog een oude rekening bekend van landmeter Jan van Varel. In die reke ning staat dat er in 1773 nog 12 houten grenspalen tussen Bloemendaal en Velsen opgeknapt en geverfd zijn (voor 36 guldens). Tot zover is duidelijk dat er dus houten gren spalen stonden. Op de kaart uit 1746 staat echter ook duidelijk een schei steen ingetekend nabij de Brederoodseweg, een zeer prominente plek in vroeger tijden. Als deze blijkbaar niet van een Hoogheemraadschap was, dan wellicht wel van een ambacht? Op de noordgrens van het Ambacht Velsen zijn in de 18e eeuw wel degelijk stenen palen neergezet. Enkele daar van staan nu in het Museum Kennemerland in Beverwijk. Die palen zijn afkomstig van de grens van Velsen met haar noorderburen namelijk de ambachten Beverwijk, Wijk aan Zee, Wijk aan Duin. Deze forse stenen palen zijn geplaatst in 1759. Vaak werden dan ook gelijk de andere grenzen voorzien van vergelijkbare palen, maar daar is 18e eeuwse gren spaal tussen Wyck op Zee en Velsen, onderdeel van de collectie van Museum Kenne merland dus (nog) geen beschrijving van in het archief terugge vonden. Wel is er een fragment van een oude stenen paal met precies daarop het opschrift "Velzen" bekend. Deze is gevonden in de omgeving van het Provinciaal Zieken huisterrein. De afmetingen komen overeen met de gren spalen op de noordgrens. Ook de gemeente gaat over op steen Pas enkele decennia later, namelijk in 1830 is er een dui delijker spoor van de gemeentegrenspalen te vinden, in het eerder genoemde verslag van de landmeters van Rijnland en Hondsbossche. De landmeters zijn zo behulpzaam geweest om op de kaart ook alvast een voorstel te doen waar het hoog heemraadschap zijn grenspalen kan zetten, wanneer die ook voor de gemeentegrens kiezen. Uiteindelijk wordt niet voor die grens gekozen, maar het voorzetje van de landmeters wordt gewaardeerd. Uit 1860 - dus bijna tien jaar nadat de hoogheemraadschap pen hun grenspalen hebben geplaatst - dateert een brief van de landmeter van het kadaster van Haarlem aan de burgemeester van Velsen. Hierin wordt melding gemaakt dat de grenspalen conform de nieuwe grensbepaling uit 1818, in november 1860 geplaatst zijn De uiteindelijke lo caties komen in het duin zeer goed, en daarbuiten rede lijk overeen met het voorstel van de landmeters van de hoogheemraadschappen. In de brief worden de locaties waar de palen staan of zouden moeten staan, aange geven door middel van veldnamen (in het duin), of op basis van knikpunten in de grens bij specifieke grondei genaren. In totaal gaat het om 16 stenen grenspalen tus sen het strand en de landwaartse uitlopers van de oude 29 Foto:Joost Veer Foto:Joost Veer Stichting Santpoort najaar 2019

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 31